Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

18 февруари 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, прие Правилник за администрацията на Върховния касационен съд, който ще бъде обнародван в Държавен вестник.

В новия Правилник са прецизирани дейностите на общата администрация, като дейностите от компетентността на отдел „Управление на собствеността“ преминават в отдел „Финанси и човешки ресурси“. С оглед отпадане на функциите по стопанисване на сградата на Съдебната палата, са уточнени дейностите на отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“. Дефинирани са задълженията и отговорностите на служителя, оправомощен да осъществява финансов контрол, свързани с прилагане и спазване на Закона за финансовото управление и контрол в Публичния сектор. Въведени са промени по отношение на изискванията за назначаване на съдебни служители, несъвместимостите и задълженията за деклариране на предвидените в Закона за съдебната власт и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Правилникът регламентира възможността страните и техните представители сами да копират и фотографират книжата по делата при извършване на справка. На адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, копия от приложени към делата книжа ще се предоставят въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд