Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 7 магистрати

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт, изслуша възражението на Милена Карагьозова-Минчева – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за извънредно атестиране. Колегията уважи частично нейното възражение, и като проведе на основание чл. 196, т. 4 (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.) във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране, прие за нея комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Божидар Кърпачев – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, съдия Кърпачев придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, е проведено периодично атестиране на Цветан Петков – съдия в Районен съд – Ботевград, и е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Стела Михайлова – съдия в Районен съд – Пазарджик, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, е проведено извънредно атестиране на Десислава Кацарова-Христозова – съдия в Районен съд – Пловдив, на Мария Шолекова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ловеч, на Симеон Гюров – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пирдоп, като за всеки е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Ванина Колева – съдия в Административен съд – София-град, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Оставено е без уважение предложението на и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Габрово, за повишаване на Васил Ставрев – съдия в Районен съд – Габрово, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. Причина за това е, че към датата на депозиране на предложението – 03.02.2021 г., съдия Ставрев, няма прослужени най-малко 3 години от настъпилата промяна, свързана с повишаването му в ранг „съдия в ОС“, който е получил с решение на Колегията по протокол № 37/27.11.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд