Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС взе решение за увеличаване на щатните длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично искането от административния ръководител – председател на Специализирания наказателен съд (СпНС), като взе решение за увеличаване щатната численост на съда.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт Колегията предлага Пленумът на ВСС на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 да съкрати по 1 щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе и Окръжен съд – Ловеч, и да разкрие тези длъжности в Специализирания наказателен съд. Решението се внася за разглеждане в следващото заседание на Пленума на ВСС.

Допълнително предоставена от СпНС информация за разгледаните от магистратите дела показва, че от общо 318 дела за 2020 г., с внесен обвинителен акт са 243 броя, а 75 дела са по внесени за одобрение споразумения. Работилите по тях 22-ма съдии са разгледали средно 14,45 броя наказателни общ характер дела, които са с изключително висока правна сложност. Броят на подсъдимите лица е бил 1363, на обвиненията е 3900, броят на свидетелите  е 9 310, на вещите лица е 2042, а на допълнителните страни – частни обвинители и/или граждански ищци е 117.

Членовете на ВСС се мотивираха и с констатациите в Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и Социален комитет и Комитета на регионите, относно върховенството на закона за 2020 г., че прокуратурата и Специализираният наказателен съд, имат кадрова необезпеченост.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд