Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи броя и състава на конкурсните комисии за провеждане на конкурс за младши съдии

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., определи две конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши съдии в Софийски градски съд, обявен с решение на СК по протокол № 2/26.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 8/29.01.2021 г.). Броят на конкурсните комисии е съобразен с броя на постъпилите за участие в конкурса заявления от общо 530 кандидати до момента, както и с практиката в миналогодишните конкурси. Броят на заявленията не е окончателен, тъй като приемът на документи се осъществява по пощата.

Колегията одобри поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии в Софийски градски съд.

Одобрени са също поименни списъци на хабилитираните преподаватели по гражданскоправни и по наказателноправни науки.

Колегията определи чрез жребий поименния състав на конкурсните комисии по конкурса за младши съдии в Софийски градски съд.

На основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, в първа конкурсна комисия – младши съдии, като редовни членове са избрани:

- Елена Иванова – съдия в Софийски градски съд – гражданска колегия,

- Диана Стоянова – съдия в Окръжен съд - Варна – гражданска колегия,

- Ани Захариева – съдия в Софийски градски съд – наказателна колегия,

- Пепа Чиликова - съдия в Окръжен съд – Ямбол - наказателна колегия,

- проф. д-р Пламен Панайотов - хабилитиран преподавател по наказателно право в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Като резервни членове на тази комисия са определени:

- Петър Монев - съдия в Окръжен съд – Добрич – наказателна колегия,

- доц. д-р Захари Торманов - хабилитиран преподавател по гражданско право в УНСС.

Във втората конкурсна комисия за младши съдии, като редовни членове са избрани:

- Дора Михайлова – съдия в Окръжен съд - София – гражданска колегия,

- Нели Алексиева – съдия в Софийски градски съд - гражданска колегия,

- Елен Маламов – съдия в Окръжен съд - Смолян – наказателна колегия,

- Лидия Нецовска-Кътова - съдия в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия,

- доц. д-р Александър Иванов - хабилитиран преподавател по наказателно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Като резервни членове на комисията са определени:

- Хрипсиме Мъгърдичян - съдия в Софийски градски съд – гражданска колегия,

- доц. д-р Славка Димитрова-Симеонова - хабилитиран преподавател по гражданско право в Бургаския свободен университет.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд