Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Ваня Пунева-Михайлова – съдия във Върховния административен съд

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Ваня Пунева-Михайлова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак – първа степен: златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, който се мотивира с проявения висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и с предстоящото пенсиониране на съдия Пунева-Михайлова. Тя има над 41 години юридически стаж, като 37 години е заемала длъжността „съдия“, от които над 23 години във Върховния административен съд. Посочва се, че тя е наложила един висок етичен стандарт, като винаги е била водена от принципите за върховенство на закона, истинността и справедливостта. Акцентира се на нейния принос за издигане на авторитета на Върховния административен съд и на доверието на обществото, като се е утвърдила като олицетворение на държавната функция за съдебен контрол за законосъобразност върху актове, действия и бездействия на администрацията, но и като своеобразен коректив на държавното управление.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, Атанаска Дишева и Даниела Марчева – членове на ВСС, като отбелязаха личните качества и професионализма на съдия Пунева-Михайлова, и ѝ пожелаха здраве и успехи.

Съдийската колегия на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, освободи Ваня Пунева-Михайлова от заеманата длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 27.02.2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд