Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, в сила от 01.01.2021 г., като включи в него нова длъжност „юрисконсулт“, приложима само за Върховен административен съд и Върховен касационен съд.

Предложението за нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата е свързано с възникналата необходимост от включване на нова длъжност в Класификатора за администрацията на съдилищата и определяне на възнаграждението ѝ за нуждите на Върховния административен съд.

Към настоящия момент процесуалното представителство на ВАС е възложено на конкретни служители като присъствената защита се осъществява успоредно с основните им професионални задължения. Длъжността следва да съчетава вътрешно-ведомствено юридическо обслужване и процесуално представителство в отношенията с трети страни.

Решението на Колегията е във връзка с утвърдените с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/04.02.2021 г. Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, в сила от 01.01.2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд