Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

5 март 2021 година

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 9 (девет) длъжности „прокурор” в районните прокуратури е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 19 от 05.03.2021 г.

В срок от 08.03.2021 г. до 19.03.2021 г., включително, кандидатите подават писмено заявление (по образец) за участие в конкурса лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр.София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12.

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО заявления за участие да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – konkursi@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер в конкурса при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 190, ал. 4 от ЗСВ.

Към заявлението се прилагат следните документи:

- служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт;

- кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет;

- справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;

- копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;

- други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

Допълнителна информация, както и образци на документи, ще намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Важно/ Конкурсни процедури/ Конкурси за повишаване в длъжност и преместване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд