ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

 

Обява

Брой на
обявените
длъжности

Допуснати/
недопуснати

кандидати

Конкурсни

комисии

Дата на

конституиране

на конкурсните

комисии

Дата, час и място
на писмения изпит

Резултати от
писмения
изпит

Резултати от

класиране

Назначени
с протокол
на ПК на ВСС

Постъпили жалби
по реда на
чл.187 от ЗСВ

в случаите на
чл.189, ал.4 от ЗСВ

 входящ

номер

Съдебен акт

на ВАС

 

Държавен
вестник
бр.66/24.07.
2020 г.

 

12
длъжности 

 

Извлечение
от пр.27/29.09.2020 г.,
т. 4.2
КАК-ПК
(публикувано на
30.09.2020 г.)

 

Списък
(публикуван на
30.09.2020 г.)

 

Извлечение
от пр.28/06.10.2020 г.,
т. 28.1
КАК-ПК
(публикувано на
06.10.2020 г.)

 

Поименен
състав
23.10.2020 г.

13.11.2020 г.
ОТЛОЖЕН,
с решение
на конкурсната
комисия
по протокол
от
12.11.2020 г.

 

07.12.2020 г.
ОТЛОЖЕН,
с решение
на конкурсната
комисия
по протокол
от
16.11.2020 г.

 

26.02.2021 г.

9:30 ч.

ул. "Екзарх Йосиф" 12

сградата на ВСС

зала 107

 

Резултати
(публикувани
на
01.03.2021 г.)

 

     

 

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС относно задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 1 от 09.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.
 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка
 

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване  на длъжността "прокурор"  във Върховна касационна прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд