Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет ще проведе извънредно заседание във връзка с обсъждането на Модел 4 за оптимизация на съдебната карта за съдилищата

30 март 2021 година

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе второто си заседание за 2021 г., чрез видеоконферентна връзка в реално време, председателствано от Даниела Ангелова – представител на Асоциацията на прокурорите в България и съпредседател на Съвета за партньорство.

В заседанието взеха участие Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет и съпредседател на Съвета за партньорство, Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд, Илиана Димитрова – Васева – зам.административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, Емил Дечев – представител на Съюза на съдиите в България, Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Росица Велкова - представител на Съдийската асоциация, Мария Павлова, в качеството й на член на Камарата на следователите, упълномощена от г-н Стефан Петров и Мария Попова – председател на Административен съд – София - област. Гост бе Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Членовете на Съвета за партньорство продължиха обсъждане от предходното си заседание, във връзка с възнагражденията на магистратите и постъпилите предложения, относно формирането на заплати и пенсии. По тяхно предложение, Пленумът на Висшия съдебен съвет реши на 15 април 2021 г. да проведе работно заседание, на което да бъдат определени критериите и показателите, които да сформират основните възнаграждения в съдебната система.

Дебатът днес беше насочен основно към въпроса за формирането на пенсиите и разглеждане на предложението на Българската съдийска асоциация. Акцентът в него е съдиите при пенсионирането си да получават пенсия в размер между 50-80 %, която да се индексира с увеличаване на размера на възнагражденията на действащите съдии.

Взе се решение да бъде изготвено мотивирано предложение от всяка магистратска общност, което да доразвие дадените насоки от Българската съдийска асоциация, като в следващо заседание на Съвета за партньорство се очаква разглеждане на обосновано становище за иницииране на стъпки към законодателни промени.

Членовете на Съвета за партньорство отложиха разглеждането на точка 2 от Дневния ред, като решиха на 26 април 2021 г. от 14.00 ч. да бъде проведено извънредно заседание, което изцяло ще бъде посветено на темата за Моделите за реформа на съдебната карта на българските съдилища и по-специално на Модел № 4 за оптимизация на съдебната карта за съдилищата по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., избран с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 1/ 19.01.2021 г., т. 2.2. и с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/18.02.2021 г. , т. 1.1.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд