Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Камен Каменов за административен ръководител на Районна прокуратура – Враца

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Враца, в който участва атестирания кандидат Камен Каменов – изпълняващ функциите „ административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура Враца, заместник на административния ръководител, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Враца.

Единодушно, със 7 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Каменов притежава над 22 години юридически стаж. Неговото кариерно развитие е изцяло в Районна прокуратура – Враца, като в периода от 2000 г. до 2001 г. заема длъжността „прокурор“, от 2001 г. до 2020 г. е „заместник-районен прокурор“, като за кратко в периода от месец юли 2015 г. до месец ноември 2015 г. е и.д „административен ръководител“. От 03.08.2020 г. до настоящия момент е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Враца, заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Враца.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Каменов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Враца.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Каменов мотивира участието си в процедурата с дългогодишния стаж в системата на прокуратурата, на професионалната ангажираност в конкретната работа по множество наказателни дела и на натрупания административен опит. Опит, който счита за полезен, с оглед оптимизирането на структурите на районните прокуратури и тяхното организационно трансформиране в една обособена, активно работеща и обединена прокуратура. Обстоятелството, че целият му юридически стаж е преминал в структурата на Районна прокуратура – Враца, му дава основание да счита, че познава отлично прокурорския екип и административно-деловодния състав.

Приоритетно за него е продължаване на създадения през годините благоприятен работен климат и начин на работа, поддържане на добрите взаимоотношения между магистратите, повишаване на квалификацията им и на служителите, засилване дейността на медийната политика и запазване ниския относителен дял на върнатите от съда обвинителни актове и оправдателни присъди.

Въпроси към кандидата поставиха Йордан Стоев, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха от Камен Каменов представяне на предприетите мерки през 2020 г., във връзка с преодоляване на основните слабости на Районна прокуратура – Враца, посочени в концепция му за стратегическо управление, както и вижданията му за развитието на медийната политика на органа. Обсъден бе и въпросът, дали ще участва в съдебни заседания, ако бъде избран за административен ръководител. Те подкрепиха кандидатурата му, като се обосноваха с богатия  административен опит и добре конструираната концепция.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд