Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 25 длъжности „прокурор“

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно свое решение по протокол № 07/24.02.2021 г., т. 7.2, във връзка с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 25 длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в градовете: Благоевград – 2 длъжности, Видин – 1 длъжност, Враца – 2 длъжности, Монтана – 3 длъжности, Самоков – 2 длъжности, Хасково – 1 длъжност, Кърджали – 2 длъжности, Шумен – 3 длъжности, Силистра – 3 длъжности и Бургас – 6 длъжности.

Кандидатите следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Редът за подаване на заявления е само чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне, в деловодството на Висшия съдебен съвет.

Конкурсът следва да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен, като датата, часа и мястото за провеждане на писмения допълнително ще се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Устният изпит ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд