Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Иван Карагьозов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана, Василена Анастасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Станислав Страшимиров – прокурор в Районна прокуратура – Перник и Лилия Кариева – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Извънредно е атестирана Емилия Пашалиева – Риажи – прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ е повишени Ивелин Борисов – прокурор в Районна прокуратура – Добрич и Николай Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, а повишени в ранг „ВКП и ВАП“ са Веселин Минков – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград и Десислава Петрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд