Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима магистрати, повиши в ранг двама и прие статут на несменяемост за двама съдии

6 април 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, възобнови спряната процедура по периодично атестиране на Емил Димитров – съдия във Върховния административен съд, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство по административно дело № 11942/2020 г. по описа на ВАС, Шесто отделение, с влязъл в сила съдебен акт.

Колегията прекрати на основание чл. 39, ал. 3 от ЗСВ процедурата по периодично атестиране на съдия Димитров.

Към момента на спиране на процедурата съдия Димитров е правораздавал в Административен съд – София-област. След участие в конкурсна процедура и проведено класиране е повишен в длъжност с решение на СК на ВСС по протокол № 33/03.10.2020 г. Решението е обжалвано пред ВАС. Магистратът е встъпил в длъжност „съдия“ във ВАС на 15.03.2021 г. след като съдът е оставил без уважение подадените жалби.

Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Яна Вълдобрева – съдия в Апелативен съд – София, и на Цветанка Паунова – съдия в Административен съд – София-град, като прие комплексна оценка „много добра“ за атестираните. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Маргарита Йорданова-Цветкова – съдия в Административен съд – София-град, и на Гергана Цонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“ за атестираните.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, и на Пейо Приходков – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елена. като прие комплексна оценка „много добра“ за атестираните.

На основание чл. 234 от ЗСВ, СК повиши Петко Георгиев – съдия в Районен съд – Елин Пелин, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, както и Спас Стефанов – съдия в Районен съд – Тутракан, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд