Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Николай Георгиев за административен ръководител на Районна прокуратура - Своге

7 април 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Своге, в който участва атестираният кандидат Николай Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград.

Единодушно, с 8 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Георгиев притежава над 12 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2015 г. като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Русе. Със заповед на главния прокурор през 2017 г. е командирован в Районна прокуратура – Ботевград, като по-късно е преназначен на длъжност „прокурор“ в същата, която длъжност заема и към настоящия момент.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Георгиев спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Своге.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Георгиев мотивира участието си в процедурата с натрупания професионален опит, готовността си да положи необходимите усилия за високо качество и бързина на прокурорската работа и твърдото си убеждение, че придобитите до настоящия момент умения в работата, ще дадат възможност адекватно да отговори на високите изисквания на длъжността, за която кандидатства.

Приоритетно за него е намаляване броя на върнатите дела от съда, намаляване броя на бързите производства, осъществяване на ефективен контрол върху работата на разследващите полицаи, стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на делата, усилия в борбата с битовата престъпност, създаване на добър работен микроклимат и повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители в Районна прокуратура – Своге.

Въпроси към кандидата поставиха Йордан Стоев, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова - членове на ВСС, които поискаха от кандидата да представи пред тях решенията си, във връзка с преодоляване проблема с големия броя бързи производства, по които разследването е продължило по общия ред, проблемите с битовата престъпност и с високия брой върнати дела и оправдателни присъди. Коментирани бяха и темите относно работата на Района прокуратура – Своге с вещите лица, развитието на медийната политика и работния микроклимат в органа. Те подкрепиха кандидатурата на прокурор Георгиев, като се обосноваха с добре изготвената и конструирана концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Своге, богатия професионален опит и познаването на проблемите на съдебния район, за който кандидатства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд