Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по предложения от Комисията Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС

7 април 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, потвърди наложеното със Заповед № РД-08-139/01.03.2021 г. на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София, дисциплинарно наказание „забележка“, на подполковник Антон Радойнов – прокурор във Военно- окръжна прокуратура – София, както и прие за сведение Заповед № РД-04-1013/02.12.2020 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл.327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Иван Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура. Съответните заповеди, ведно с решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще се приложат в кадровото дело на двамата прокурори.

Колегията прие за сведение решение № 3873 от 26.03.2021 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 6215/2020 г., с което оставя в сила решение № 1804 от 04.02.2020 г., постановено по адм. дело № 4914/2019 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, Шесто отделение, с което се отхвърля оспорването по жалба на Бойко Атанасов – следовател в Софийска градска

прокуратура, срещу решение по т. 3, т. 3.1 и т. 3.2 от Протокол № 5 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 13.02.2019 г., с което на основание чл. 314, ал. 4 ЗСВ е потвърдено наложеното със заповед № 3865/12.11.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 ЗСВ – „забележка“. Решенията ще се приложат към кадровото дело на следователя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд