Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изслуша прокурор от Районна прокуратура – Хасково, поради възражение срещу изготвената му комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост

7 април 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Петър Петров – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, поради възражението му срещу изготвената комплексна оценка „Добра“ – 4.31 от атестиране за придобиване статут на несменяемост. Възражението е относно досежно намаляване на предложената от ПАК при Апелативна прокуратура – Пловдив оценка „5“ с една единица в част IV, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им“. Той отбележи, че при оценяването му не е анализиран крайния акт за приключване на преписките. Смята, че не следва да се отчитат като негатив в работата му всички върнати от съда актове, а следва да се вземе предвид, че тези които са повторно внесени в съда, са актове от същия вид, със същата правилно определена правна квалификация и са завършили по удовлетворяващ обвинителната теза начин. А именно този резултат кореспондира с критерия, по който е намалена неговата оценка. Изложи аргумент, че при атестиране за придобиване на статут за несменяемост следва да се вземат предвид резултатите от предварителното му атестиране.

Колегията реши да остави без уважение неговото възражение, като на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост, прие комплексна оценка „Добра“ и така, магистратът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд