Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

7 април 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Милена Милева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, Александър Николов и Соня Петковска - прокурори в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Периодично са атестирани Петър Марков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора, Ивайло Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил, Петя Костадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Искра Георгиева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с приета комплексна оценка „Много добра“. Албена Стоилова – прокурор в Окръжна прокуратура – Перник и Гергана Колева – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кърджали са атестирани извънредно с комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Повишена на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ е Красимира Христова – прокурор в Специализираната прокуратура“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд