ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 27 май 2021 г. от
9.30 часа
 в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Предложение за определяне на поименния състав на работната група за изготвяне на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, както и срок за изготвянето му.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
2. Предложение за оптимизиране на районните прокуратури със седалища гр. София и София област.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
3. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Апелативна прокуратура – Пловдив.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

4. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2021 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2021 г.
„Дава съгласие“
5. Проект на решение за корекция по бюджетите на органи на съдебната власт за 2021 г. във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2020/2021 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на две работни места за новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 19 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
10. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
11. Проект на решение по искането на и.д. административен ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 10 климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
21. Проект на решение за организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични профилактични прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията на ВСС“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
22. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2021 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
23. Проект на решение относно размер на изразходваните средства за избор на нов член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
24. Проект на решение за промяна на Счетоводната политика на ВСС и допълнение на Сметкоплана на съдебната власт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
25. Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2020 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
26. Проект на одитен доклад на Сметна палата № 0400114320 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2020 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

27. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в административна сграда в гр. Пещера, ул. „Васил Левски“ № 2А.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
28. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в административна сграда в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

29. Годишен доклад на председателя на Върховния касационен съд за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 година.
Внася: Комисия по правни въпроси
30. Годишен доклад на председателя на Върховния административен съд за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2020 година.
Внася: Комисия по правни въпроси
31. Годишен доклад на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 година.
Внася: Комисия по правни въпроси
32. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2020 година.
Внася: Комисия по правни въпроси
33. Проект на решение за избор на член на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

34. Проект на решение относно Доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ за 2020 г.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
35. Проект на решение по писмо от Министерство на правосъдието относно утвърждаване на Правила за реда за съхранение, предоставяне и изтриване на записи от проведени чрез видеоконферентна връзка съдебни заседания, изслушвания, разпити и др.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
* * * * *
36. Предложение във връзка с изпълнението на проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка“.
Внася: Даниела Марчева – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект
37. Доклад относно постъпило заявление за отказ от участие в екип за управление и определяне на нов технически сътрудник по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ 2014-2021 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и ръководител на проект
38. Проект на решение по покана за регистрация за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, насрочено да се проведе дистанционно на 2 юни 2021 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
39. Проект на решение за унищожаване на бюлетините от проведения на 20 март 2021 г. избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съгласно чл. 29н, ал. 7 от Закона за съдебната власт.
Внася: Тихомир Димитров – главен секретар на Висшия съдебен съвет
* * * * *
40. Проект на решение относно стартиране процедура за изготвяне доклад за обхвата и предмета на извършване на независим външен одит за сигурността на Единната информационна система и ЕПЕП на съдилищата, в срок до 6 месеца след възстановяване на образуването на нови дела в ЕИСС.
Внася: директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” , чрез Главния секретар на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЯНАКИ СТОИЛОВ

Публикуван на:
21 май 2021 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд