Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение решения на Съдийската колегия за определяне състава на комисия и срока за изготвяне на Анализ на дейността на АСпНС и СпНС

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение решения на Съдийската колегия по протоколи № 19/20.05.2021 г. и № 20/25.05.2021 г., с които са определени поименния състав на комисията за изготвяне на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, както и срока за изготвянето му - тримесечен, считано от 27.05.2021 г.

Съставът на комисията е определен чрез жребий и включва 18 съдии – 12 от ВКС - наказателна колегия, по един съдия от всеки от общите апелативни съдилища, наказателно отделение, и от Военно-апелативния съд. От жребия са изключени съдиите, които са били съдии или прокурори в някои от специализираните съдилища или прокуратури, както и тези, на които им предстои пенсиониране до 30.09.2021 г. Общо осем съдии, от които четирима от ВКС и четирима от апелативните съдилища в Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив са подали заявления за отвод от участие в комисията в определения от Съдийската колегия срок – 17.00 ч. на 26.05.2021 г.

След проведен дебат по повод писмо от избраните чрез жребий съдии от ВКС, както и становище от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, Пленумът на ВСС взе решение на следващото му заседание Съдийската колегия да представи персоналния състав на комисията за извършване на Анализ на дейността на специализираните съдилища. Съдиите от ВКС поставят въпроси, свързани със законосъобразността на решението на Съдийската колегия за определяне на комисията, правното основание за нейното учредяване и предмет на дейност, целта, обхвата и критериите за извършване на аналитичното изследване. Изложени са съображения за липсата на законов регламент съдии от ВКС да участват в изготвянето на анализа, както и възможните последиците върху работата на Наказателната колегия на ВКС, при ангажиране на определения брой съдии.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд