Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2021 г.

27 май 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2021 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета е 28,50 % при среден процент на изпълнение 33,33 %.

Общо постъпилите приходи във ВСС, в т. ч. субсидия от МФ, ОПДУ, са 235,161 млн. лв., като 86,85% са от субсидия, 11,66% от съдилищата и 0,87 % от НАП.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 31,069 млн. лв. и бележат увеличение от 12,92 % в сравнение с м. април 2020 г. Към 30.04.2021 г. се отчита неизпълнение на приходите (без даренията от страната и чужбина) в размер на 5,264 млн. лв. Приходите от съдебни такси са в размер на 26,190 млн. лв., а от другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са в размер на 4,879 млн. лв. Субсидията от Републиканския бюджет е 204,245 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт през отчетния период са в размер на 280,106 млн. лв, което представлява 31,36 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 33,3 %. Изпълнението за капиталовите разходи е ниско – 4,70  %, което се дължи на изместване на голяма част от тях, третото и последното тримесечие на годината. Разходите за персонал – заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 259,218 млн. лв. или 94,54% от общите разходи към 30.04.2021 г. Разходите за издръжка са в размер на 19,038 млн. лв., а капиталовите разходи възлизат на 1,850 млн. лв.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд