Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС, както и проект на одитен доклад на Сметната палата за финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на ВСС

27 май 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2020 г., изготвен в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Докладът ще бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановения срок – 31 май. В доклада е представена оценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за вътрешния одит във ВСС към 31.12.2020 г. Посочени са предприетите действия за развитие и подобряване на вътрешния контрол, както и проблемните области и въпроси, които се нуждаят от подобрение. Информацията за състоянието на финансовото управление и контрола във ВСС е събрана от доклади и попълнени въпросници от ОСВ, а за дейността по вътрешен одит – на база Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт. Според заключението на Доклада изградената система за финансово управление и контрол във ВСС създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства. Посочено е, че въведените с вътрешни актове системи гарантират постигането на целите при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие и проект на одитен доклад на Сметната палата за извършен финасов одит на консолидирания годишен финансов отчет на ВСС за 2020 г. На основание чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметната палата, не е изразено писмено становище, тъй като направените констатации не изискват модификация на одитното мнение. Констатациите не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, че консолидирания отчет не съдържа съществени неправилни отчитания.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд