Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изслуша председателите на върховните съдилища, главния прокурор и главния инспектор на ИВСС и ще внесе годишните доклади на органите на съдебната власт в Народното събрание

27 май 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от ЗСВ изслуша главния прокурор на Република България Иван Гешев, председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, и прие годишните доклади на органите на съдебната власт, както следва:

         - доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 г.;

         -  доклад за дейността на Върховния касационен съд за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2020 г.;

        - доклад за дейността на административните съдилища през 2020 г. и

        - доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2020 г.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ ще внесе в Народното събрание годишните доклади, вкл. доклада за дейността на Инспектората към ВСС за 2020 г., с приложено извлечение от пълния стенографски протокол от заседанието, в частите, касаещи изслушването на главния прокурор и председателите на върховните съдилища и проведените дебати по представените доклади.

Докладът за дейността на Прокуратурата и разследващите органи отчита дейността на ВКП, ВАП, НСлС, прокуратурите с обща и специална компетентност, Националното бюро на България в Евроджъст и Бюрото за защита към главния прокурор. Представени са данни за  дейността по правоприлагане, съобразно компетентността на прокуратурата, по основни направления – разследване и доказване на престъпленията, международно-правно сътрудничество по наказателни дела, наказателно-съдебен, гражданско-съдебен и административно-съдебен надзор, изпълнение на наказанията. Докладът съдържа информация за административно-организационното и кадровото осигуряване на магистратите в прокуратурата и взаимодействието с отговорните в противодействието на престъпността институции.

Докладът за дейността на ВКС и съдилищата представя отчет за Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на ВКС, като е извършен анализ на данните и са очертани проблемите и предизвикателствата. Посочена е обобщена информация за дейността на съдилищата в Република България, базираща се на статистически данни от  годишните им доклади. Посочена е натовареността на съдилищата и качеството на правораздавателната дейност по видове дела. Включен е самостоятелен раздел, анализиращ комуникационната дейност на съдилищата при извънредна епидемична обстановка.

Докладът за дейността на административните съдилища съдържа данни за административната дейност на ВАС, за дейността на съдиите и съдебните служители по проекти, с източници на финансиране от европейски структурни фондове или друго финансиране от органи на ЕС, за дейността на Звено за анализи и тълкувателна дейност, за тълкувателната дейност на ВАС, както и за дейността на Първа и Втора колегии. Част от Доклада отчита дейността на всички административни съдилища, с акцент върху тяхното кадрово обезпечаване, движението на делата, натовареността на съдиите и съществуващия сграден фонд. Посочено е, че според Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., българското административно правораздаване е поставено на първо място по показателя бързина на разглеждане на административно дело на всички инстанции в целия Европейски съюз.

Докладът на ВСС включва обща информация за правомощията на пленума и колегиите, както и подробните отчети за дейността на постоянните комисии, които осигуряват оперативната работа по осъществяване на отделните правомощия. Представени са данни за управлението и администрирането на съдебната власт в областта на човешките ресурси, натовареността на съдиите, прокурорите и следователите, кадровата и конкурсната дейност на комисиите по атестирането, оптимизирането и модернизирането на съдебната администрация, управлението на финансовите, материалните ресурси и бюджета на съдебната власт, управлението на съдебните сгради, електронното правосъдие, професионалната квалификация. Отчетено е повишаването на ефективността на етичната регулация и дисциплинарния процес; правните въпроси и нормативна дейност, международната дейност. Включени са самостоятелни раздели за дейността на Съвета по партньорство и Гражданския съвет към ВСС.

Докладът за дейността на ИВСС съдържа информация за извършени комплексни планови проверки в органите на съдебната власт, вкл. анализ на ефективността на дадените препоръки по тях; тематични проверки; контролни проверки, вкл. по сигнали, самосезиране и извън годишната програма на ИВСС; преписки образувани по сигнали, жалби и молби; сигнали за уеднаквяване на съдебната практика и становища по тълкувателни дела; дейност на ИВСС за установяване нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок; дейност по проверка на имуществените декларации на магистратите; проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на магистратите; дейности по чл. 54, ал. 1, т. 6 и т.15, чл. 304, ал. 2 от ЗСВ; взаимодействие с ВСС; международно сътрудничество; институционален и административен капацитет на ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд