Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността за 2020 г.

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността за 2020 г., изготвен от директора на Националната следствена служба, на основание чл. 6 от Наредбата за ЕИСПП, приета с ПМС № 262 от 05.11.2009 г.

Системата е изградена, съгласно ЗСВ, Наредбата за ЕИСПП и приетите от Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП вътрешно-организационни документи.

Към 31.12.2020 г. в ядрото на ЕИСПП са регистрирани данни за общо 9 643 602 бр. стандартизирани събития по наказателните процеси на Република България. През отчетния период по стандартите на ЕИСПП са регистрирани общо 889 951 бр. Увеличението на регистрираните събития през 2020 г. основно се дължи на постъпилата информация в ядрото на ЕИСПП от системите на Унифицираната информационна система на ПРБ и Централната информационна система на съдилищата. Изпратени са успешно 594 236 бр. сигнални съобщения.

През отчетния период са заявени и изпълнени автоматично 366 384 бр. технологични справки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд