КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 МАЙ 2021 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: проф. Янаки Стоилов – служебен министър на правосъдието, Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Тихомир Димитров – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 9.32 ч.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
41. Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2020 г.
Внася: Комисия по правни въпроси
42. Проект на решение относно финансова обосновка към Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
43. Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на поземлен имот, находящ се в община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
44. Проект на решение за осигуряване на помещения за обезпечаване функционирането на европейските делегирани прокурори.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение за определяне поименния състав на комисия за изготвяне на анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, както и срок за изготвянето му

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Приема внесените решения по Протокол № 19/20.05.2021 г., д. т. 5 и решение по Протокол № 20/25.05.2021 г., т. 18 на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет и определя 3-месечен срок за изготвяне на анализа, считано от днес.
1.2. След попълване на поименния състав на комисията за изготвяне на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, предвид постъпилите заявления за отвод, същият да бъде внесен в следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
2. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране на районните прокуратури със седалища гр. София и София област

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА за съгласуване на министъра на правосъдието решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 17/12.05.2021 г., т. 5 за оптимизация на районните прокуратури със седалища гр. София и София област.
3. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Апелативна прокуратура-Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура-Пловдив с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
3.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура-Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
4. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2021 г.
4.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2021 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2021 г.
„Дава съгласие“
5. ОТНОСНО: Корекция по бюджетите на органи на съдебната власт за 2021 г. във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2020/2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2021 г. по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 4 126 лв., съгласно Приложение № 1, за образователни материали и провеждане на инициативи от съдилища и прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2020/2021 година.
Средствата в размер на 4 126 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.
5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2021 г. по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 25 200 лв., съгласно Приложение № 2, с цел осигуряване на награден фонд под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети и др. за съдилищата и прокуратурите, които участват самостоятелно или съвместно в Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2020/2021 година.
Средствата в размер на 25 200 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Специализиран наказателен съд за 2021 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. копирна машина Xerox AltaLink B8170 със скорост на печат 72 стр./мин. А4 на стойност 8 830 лв., както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 8 830 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с 8 830 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Габрово за 2021 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 820 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина XEROX AltaLink B8155, както следва:
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със 7 820 лв.
7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Габрово със 7 820 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на две работни места за новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2021 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 372 лв. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на две работни места за новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2021 г. по § 10-00 „Издръжка“.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 19 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Пазарджик за 2021 г. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 19 броя климатици, както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 23 428 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Пазарджик с 9 942 лв.
9.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик с 13 486 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Айтос за 2021 г. с 940 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на един брой климатик, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 940 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Айтос с 940 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от и.д. административен ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 10 климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Червен бряг и Висш съдебен съвет за 2021 г. на обща стойност 10 920 лв. за доставка на 2 бр. климатици 18 000 BTU /2 960 лв./ и 8 бр. климатици 12 000 BTU /7 960 лв./, в т.ч. монтаж 1 560 лв., както следва:
11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 10 920 лв.
11.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Червен бряг с 2 960 лв.
11.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Червен бряг със 7 960 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
12. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Анчо Димитров – експерт софтуерна поддръжка в отдел „ИСКСС“ при Върховен касационен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 164 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Анчо Димитров – експерт софтуерна поддръжка в отдел „ИСКСС“ при Върховен касационен съд.
12.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 164 лева.
12.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 164 лева.
13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Пламен  Петрунов – съдия във Върховен административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 470 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Пламен Петрунов – съдия във Върховен административен съд.
13.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 470 лева.
13.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 470 лева.
14. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Казанлък за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Красимира Славова – съдебен деловодител в Районен съд гр. Казанлък

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 300 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Красимира Славова – съдебен деловодител в Районен съд гр. Казанлък.
14.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Казанлък по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 300 лева.
14.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 300 лева.
15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на наследниците на Емил Божков – съдия в Районен съд гр. Разлог

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 5 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на наследниците на Емил Божков – съдия в Районен съд гр. Разлог.
15.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева.
15.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева.
16. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на ВСС за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Мариана Георгиева – сътрудник на комисия, дирекция ЧРАТОКИ в АВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 452 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Мариана Георгиева – сътрудник на комисия, дирекция ЧРАТОКИ в АВСС.
17. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар при администрацията на главния прокурор на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Катя Янакиева – съдебен администратор при ВКП и ВАП

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 800 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Катя Янакиева – съдебен администратор при ВКП и ВАП.
17.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 800 лева.
17.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 800 лева.
18. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар при администрацията на главния прокурор на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Събка Монева – старши специалист – счетоводител в Окръжна прокуратура гр. Сливен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 200 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Събка Монева – старши специалист – счетоводител в Окръжна прокуратура гр. Сливен.
18.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Окръжна прокуратура гр. Сливен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 200 лева.
18.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 200 лева.
19. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Наталия Такева – секретар колегия НК и служител по сигурността на информацията във Върховен касационен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 977 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на Наталия Такева – секретар колегия НК и служител по сигурността на информацията при Върховен касационен съд.
19.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 977 лева.
19.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 977 лева.
20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Силистра за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на наследниците на Милена Петрова – съдебен деловодител в Районен съд гр. Силистра

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 374 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2021 г. на наследниците на Милена Петрова – съдебен деловодител в Районен съд гр. Силистра.
20.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Силистра по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 374 лева.
20.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 374 лева.
Разни
21. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични профилактични прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията на ВСС“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС да възложи, организира и провежда обществена поръчка чрез „събиране на оферти с обява“, с предмет: „Извършване на периодични профилактични прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията на ВСС“, при прогнозна стойност до 70 000.00 (седемдесет хиляди лева) лв. без ДДС, да сключи договор с определения за Изпълнител или да прекрати обществената поръчка, както и с право по чл. 7, ал. 1 от ЗОП и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за Възложител, с правата предоставени му с настоящото решение.
22. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2021 г.
23. ОТНОСНО: Размер на изразходваните средства за избор на нов член на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение информацията за изразходваните средства за организирането и провеждането на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 13.03.2021 г. и 20.03.2021 г.
24. ОТНОСНО: Промяна на Счетоводната политика на ВСС и допълнение на Сметкоплана на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ДОПЪЛВА Сметкоплана на съдебната власт със следните две сметки:
- Счетоводна сметка 4895 Задължения към други кредитори - местни лица (финансиращи позиции)
- Счетоводна сметка 6080 Коректив за разходи
24.2. ПРОМЕНЯ Счетоводната политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/16.06.2016 г., изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., доп. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 7/22.04.2021 г. като изменя т. 15.4., както следва:
15.4. Плащане на възнаграждения на вещи лица от сметките за чужди средства на съответния подведомствен разпоредител:
15.4.1. Изплащане на възнаграждения на вещи лица от сметките за чужди средства, когато лицето придобиващо дохода, е самоосигуряващо лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода. Разхода се отчита по параграф 93-10 от ЕБК и се осчетоводява, както следва:
Дт сметка 4831 ”Временни депозити,гаранции и други чужди средства от местни лица”
Кт сметка 5011,3 ”Касови наличности в лева-набирателни сметки
Кт сметка 5013,3 “Текущи банкови сметки в лева”
15.4.2. При изплащане на възнаграждения на вещи лица от сметката за чужди средства, когато лицето придобиващо дохода не е самоосигуряващо се лице, платецът начислява и удържа осигурителни вноски и данък и издава “Сметка за изплатени суми”.
15.4.2.1. Постъпване на сумите за вещи лица по сметката за чужди средства и обособяване на подлежащите на изплащане суми за възнаграждения
Дейност „Бюджет“ Дейност „ДСД“
Не се взимат записвания
1.1. Дт сметка 50133 Текущи банкови сметки в лева – набирателни сметки или
Дт сметка 500133 Тек.см.в лв.консолид. в с-мата на Ед.с/ка- набирателна, чужди за органите на съдебната власт в БНБ
§ 95-07, §96-07(-)
Кт с/ка 48314 Депозити за вещи лица, експ. и командировки §93-10
Не се взимат записвания 1.2. Дт сметка 48314 “Депозити за вещи лица, експ. и командировки”
Кт сметки 4895 / 4896 Задължения към други кредитори-местни лица и Задължения към други кредитори-чуждестранни лица
Няма записване по ЕБК
15.4.2.2. Начисляване на разходи за персонал, припадащите се осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ и свързаните с това позиции за трансфери за поети осигурителни вноски и данъци по ЗДДФЛ и отразяването им като приравнен касов поток.
Дейност „Бюджет“ Дейност „ДСД“
2.1.Разход за брутно възнаграждение
Дт сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения“
§02023
В номенклатура „Вид персонал“ се избира код 10 Разходи за възнаграждения –вещи лица чужди средства
Кт сметка 6080 „Коректив за разходи“ §109803 (-)
В номенклатура „Вид персонал“ се избира код 01 Разход за брутно възнаграждение
2.2. Начисляване на осигурителните вноски за сметка на осигурителя:
Дт сметка 6051 §05-51(+)
Дт сметка 6052 §05-60 (+)
Дт сметка 6055 §05-80 (+)
Кт сметка 7595 §69-05(+)
Кт сметка 7596 §69-06(+)
Кт сметка 7597 §69-07(+)
Не се взимат записвания
2.3. Удръжка на осигурителни вноски и ДДФЛ за сметка на вещото лице
Дт сметка 6080 „Коректив за разходи“
В номенклатура „Вид персонал“ се избира код 02 Осигурителни вноски и данък чужди средства
Кт сметки 7591, 7595,7596 и 7597
В номенклатура „Параграф“ се избира § 109803
Не се взимат записвания
15.4.2.3. Изплащането на възнагражденията може да се извърши и в отчетен период, следващ периода, в който са взети записванията в БЮДЖЕТ по т.15.4.2.2. Сторниране на записванията по т. 15.4.2.2 се извършва ако въобще отпаднат по някаква причина плащането на възнаграждението и свързаните с него начисления.
Изплащане на чистата сума на възнаграждението на вещото лице от сметката за чужди средства и прехвърляне чрез превод на сумата на припадащите се осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ от сметката за чужди средства по транзитната сметка.
Дейност „Бюджет“ Дейност „ДСД“

Не се взимат записвания
3.1 Изплащане на чистата сума на възнаграждението на вещото лице
Дт с/ки 4895/4896 §93-10 (-)
Кт с/ки 50133 / 500133 / 50113 § 95-07, §96-07,§ 95-11 (+)
3.2. Постъпване на сумата по транзитната сметка
Дт сметки 5001/5013 “Текущи банкови сметки в лева” § 95-07, 96-07 (+)
Кт сметка 6080 „Коректив за разходи“ §109803 (-)
В номенклатура „Вид персонал“ се избира код 02 Осигурителни вноски и данък чужди средства

3.3 Трансфер на получената сума за припадащите се осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ към първостепенния разпоредител
Дт сметка 7501 § 61-09-18 (-)
Кт сметки 5001/5013 § 61-09-18 (-) 3.2. Прехвърляне чрез превод на сумата на припадащите се осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ от сметката за чужди средства по транзитната сметка
Дт с/ки 4895/4896 §93-10 (-)
Кт с/ки 50133 / 500133
§ 95-07, §96-07 (+)
3.3. Не се взимат записвания
Препоръчително e действията по т. 15.4.2.3 да се извършват в един и същ период. По изключение действията по т. 3.2. може да се извършат в период, предхождащ или следващ изплащането на чистото възнаграждение на вещото лице. Прехвърлянето на сумите от сметката за чужди средства по бюджета в размер на припадащите се осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ може да се извършва с отделен превод на съответната сума за всяко отделно вещо лице, което не е със статут на самоосигуряващо се, или обобщено - с един превод на сумите, отнасящи се за всички такива случаи за съответния период.
В резултат на всички действия в отчета за касово изпълнение на бюджета в §02-02 ще се отрази брутното възнаграждение/с вкл. личните ОВ и данъка/ със знак (+), по §05-00 сумите за ОВ за сметка на осигурителя със знак (+), по §69-00 ще се отразят съответно сумите за всички ОВ и данъка по ЗДДФЛ със знак (+) и по §10-98 сумите за брутното възнаграждение и ОВ за сметка на осигурителя със знак (-).
25. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2020 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове.
26. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад на Сметна палата № 0400114320 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА проект на одитен доклад на Сметна палата № 0400114320 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2020 година.
На основание чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметна палата няма да бъде изразявано писмено становище по проекта на одитен доклад.
Мотиви:
Съгласно чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата, ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актове на Сметна палата. Одитното мнение относно финансовия отчет може да бъде: 1. Немодифицирано мнение; 2. Квалифицирано мнение; 3. Отрицателно мнение; 4. Отказ от изразяване на мнение.
От приложения проект на одитен доклад в част II е видно заключението на ръководителя на одитния екип: „Включените в част II от настоящия одитен доклад констатациите не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение."

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

27. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в административна сграда в гр. Пещера, ул. „Васил Левски“ № 2А

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо с вх. рег. № ВСС - 5692/22.04.2021 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера, с приложен съгласуван проект от административните ръководители на Районен съд гр. Пещера, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, ОЗ „Охрана“ гр. Пазарджик и Агенция по вписванията гр. София, с което се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията в административната сграда в гр. Пещера, ул. „Васил Левски“ № 2А, между органите на съдебната власт.
I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в административна сграда, находяща се в гр. Пещера, ул. „Васил Левски“ № 2А, както следва:
За нуждите на Районен съд гр. Пещера:
Втори етаж:
1. Стая № 1 - Съдебна зала - площ 16,25 кв. м.;
2. Стая № 2 - Съдебна зала - площ 24,67 кв. м;
3. Стая № 3 - Бюро за съдимост и Архив - 13,58 кв. м.;
4. Стая № 4 - Деловодство - площ 24,64 кв. м.
5. Санитарен възел - площ 19,11 кв. м.
Трети етаж:
1. Стая № 6 - Административен секретар - площ 16,25 кв. м;
2. Стая № 7 - Председател - площ 33,10 кв. м.;
3. Стая № 8 - Деловодство - площ 11.37 кв. м.;
4. Стая № 9 - Съдебен секретар - площ 11,37 кв. м;
5. Стая № 10 - Главен счетоводител - площ 11,37 кв. м.;
6. Санитарен възел - площ 13,41 кв. м.;
7. Сървърно помещение - площ 4,75 кв.м.;
8. Стая № 11 - Призовкар - площ 12,18 кв. м;
9. Стая № 12 - Съдия по вписванията - площ 16.92 кв. м.;
10. Стая № 13 - Съдия изпълнител - 16,27 кв. м.;
11. Стая № 14 - Съдебни секретари - площ 16,27 кв. м.:
12. Стая № 15 - Съдия - площ 20,33 кв. м.;
13. Стая № 16 - Съдебен секретар - площ 16,60 кв. м.;
14. Стая № 17 - Съдия - площ 20,33 кв. м.;
15. Стая № 18 - Стая за отдих - площ 16.27 кв. м.;
16. Стая № 19 - Секретар съдебно-изпълнителна служба - площ 13.95 кв. м.;
На Окръжна прокуратура гр. Пазарджик - за нуждите на Териториално отделение гр. Пещера към Районна прокуратура гр. Пазарджик:
Партер /Първи етаж/:
1. Стая № 1 - Районен прокурор - площ 32,50 кв. м:
2. Стая № 2 - Районен прокурор - 16,25 кв. м;
3. Стая № 3 - Районен прокурор - 16.25 кв. м.:
4. Стая № 4 - кабинет - 13,81 кв. м.;
5. Стая № 5 - Секретар - площ 13,81 кв. м.;
6. Стая № 6 - Деловодство - 16.25 кв. м.:
7. Стая № 7 - Сървърно помещение - 4 кв. м.;
8. Стая № 8 - Стая за отдих - 13.00 кв. м.;
9. Санитарен възел - 13,41 кв. м.
За изпълнение на функциите на ОЗ „Охрана“ – Пазарджик при ГД „Охрана“, ще се ползват следните помещения:
Партер /Първи етаж/:
1. Кабина (сглобяема конструкция) - обособено работно място за дежурен пост - площ 4.46 кв. м.
Сутерен:
1. Помещение за задържани и принудително доведени лица - 11,50 кв. м.;
2. Санитарен възел - 8,28 кв. м.
За изпълнение на функциите на Агенция по вписванията гр. София, ще се ползва следното помещение:
Втори етаж:
1. Стая № 5 - Канцелария - площ 16,29 кв. м.
II. ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на Районен съд – Пещера, за сведение и изпълнение и на главния прокурор на Република България, на разпореждане.
28. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в административна сграда в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо с вх. № ВСС-5611/08.04.2021г. от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца с приложен съгласуван проект с административните ръководители на Окръжен съд - Враца, Окръжна прокуратура - Враца, Районен съд – Враца, Районна прокуратура - Враца и ОЗ „Охрана“ - Враца, с който се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията в административната сграда в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29 между органите на съдебната власт.
I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в административна сграда, находяща се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29, както следва:
За нуждите на Окръжен съд – Враца:
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ (СУТЕРЕН):
1. Стая № 5 - архив - 52.20 кв. м;
2. Стая № 6 - помещение за престой на принудително доведени лица - 16.12 кв. м. /временно се ползва от ОЗ „Охрана“/;
3. Стая № 7 - счетоводен архив - 30.93 кв. м.;
4. Стая № 8 - стая за съхраняване на веществени доказателства - 15.16 кв. м.;
5. Стая № 11 - водомерен възел - 19.38 кв. м.;
6. Стая № 13 - архив - фирмени дела - 16.36 кв. м.;
7. Стая № 14 - водовземна шахта - 16.36 кв. м.;
8. Стая № 15 - архив - граждански и търговски дела - 38.38 кв. м.;
9. Стая № 17 - архив - наказателни дела - 34.43 кв. м.;
10. Стая № 19 - барче - 73.00 кв. м.;
11. Стая № 20 - склад домакин - 20.35 кв. м.;
12. Стая № 21 - склад домакин - 18.56 кв. м.;
13. Стая № 22 - котелно - 87.29 кв. м.;
14. Стая № 23 - нафтово стопанство - 52.15 кв. м.;
15. Стая № 24 - стая огняр - 7.70 кв. м.
16. Санитарен възел (тоалетна) /временно се ползва от ОЗ „Охрана“/ - 2.52 кв. м.;
17. Санитарен възел (баня) /временно се ползва от ОЗ „Охрана“/ - 5.76 кв. м.
ПЪРВИ ЕТАЖ:
1. Стая - информационен център и регистратура - 23.20 кв. м.;
2. Стая - призовкари - 7.20 кв. м.;
3. Стая - склад чистачи - 6.15 кв. м.
ВТОРИ ЕТАЖ:
1. Стая № 201 - кабинет на административен ръководител - 39,70 кв. м.;
2. Стая № 202 - човешки ресурси - 20.20 кв. м.;
3. Стая № 203 - заседателна зала - 42.90 кв. м.;
4. Стая № 204 - кабинет на съдии - 18.60 кв. м.;
5. Стая № 205 - кабинет на съдии - 17.80 кв. м.;
6. Стая № 206 - кабинет на съдии - 18.50 кв. м.;
7. Стая № 207 - кабинет на съдии - 18.20 кв. м.;
8. Стая № 208 - кабинет на съдии - 16.40 кв. м.;
9. Стая № 209 - съвещателна зала - 15.90 кв. м.;
10. Стая № 210 - съдебна зала № 1 - 91.40 кв. м.;
11. Стая № 211 - съдебни секретари - 28.20 кв. м.;
12. Стая № 212 - съдебна зала № 2 - 84.50 кв. м.;
13. Стая № 213 - търговско деловодство - 16.70 кв. м.;
14. Стая № 214 - кабинет на заместник-председател - 16.70 кв. м.;
15. Стая № 215 - кабинет на съдии - 17.10 кв .м.;
16. Стая № 216 - кабинет на съдии - 17.20 кв. м.;
17. Стая № 217 - кабинет на заместник-председател - 17.20 кв. м.;
18. Стая № 218 - каса и регистратура "Класифицирана информация“ - 21.00 кв. м.;
19. Стая № 219 - съдебен администратор - 18.00 кв. м.;
20. Стая № 220 - наказателно деловодство - 38.30 кв. м.;
21. Стая № 221 - архив - 18.70 кв. м.;
22. Стая № 222 - кабинет на съдии - 20.10 кв. м.;
23. Стая № 223 - кабинет на съдии - 24.00 кв. м.;
24. Стая № 224 - кабинет на съдии - 20.10 кв. м.;
25. Стая № 225 - гражданско деловодство - 51.70 кв. м.;
26. Стая № 226 - кабинет на съдии - 20.60 кв. м.;
27. Санитарен възел (тоалетна) - 9.37 кв. м.;
28. Санитарен възел (тоалетна) - 3.10 кв. м.;
29. Стая № 229 - управител сгради - 9.33 кв. м.;
30. Стая № 230 - кабинет на мл.съдии - чрез преграждане на коридор - 13.90 кв. м.;
31. Стая № 231 - адвокатска стая - чрез преграждане на коридор - 12.80 кв.м.;
32. Стая № 232 - фирмено деловодство - чрез преграждане на коридор - 8.60 кв. м.;
33. Санитарен възел (тоалетна) - 10.70 кв. м.;
34. Санитарен възел (тоалетна) - 3.50 кв. м.
ТРЕТИ ЕТАЖ:
1. Стая № 318 - Център за медиация - 17.60 кв. м.;
2. Стая № 319 - кабинет на съдии - 17.70 кв. м.;
3. Стая № 320 - съдебен помощник - 17.60 кв. м.;
4. Стая № 321 - централа, домакин и чистачи - 17.20 кв. м.;
5. Стая № 322 - главен счетоводител - 17.20 кв. м.;
6. Стая № 323 - съдебна зала № 4 - 77.00 кв. м.;
7. Стая № 324 - системен администратор и статистик - 20.10 кв. м.;
8. Стая № 325 - съдебна зала № 5 - 67.20 кв. м.;
9. Стая № 326 - връзки с обществеността - 23.61 кв. м.;
10. Сървър - помещението е преходно на стая № 326 - 5.18 кв. м.;
11. Склад за канцеларски материали - помещението е преходно на стая № 326 - 15.13 кв. м.;
12. Санитарен възел (тоалетна) - 10.70 кв. м.;
13. Санитарен възел (тоалетна) - 3.50 кв. м.
За нуждите на Районен съд – Враца:
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ (СУТЕРЕН):
1. Стая № 2 - архив (изпълнителни дела) - 11.19 кв. м.;
2. Стая № 3 - склад за канцеларски материали - 11.72 кв. м.;
3. Стая № 9 - архив - 20.52 кв. м.;
4. Стая № 10 - архив - 5.81 кв. м.;
5. Стая № 12 - архив - 81.56 кв. м.
ПЪРВИ ЕТАЖ:
1. Стая № 101 - кабинет на съдии - 22.50 кв. м.;
2. Стая № 102 - кабинет на зам.-председател - 20.20 кв. м.;
3. Стая № 103 - кабинет на съдии - 20.10 кв. м.;
4. Стая № 104 - съдебен администратор - 20.20 кв. м.;
5. Стая № 105 - кабинет на административен ръководител - 34.90 кв. м.;
6. Стая № 106 - кабинет на съдии - 18.50 кв. м.;
7. Стая № 107 - кабинет на съдии - 17.70 кв. м.;
8. Стая № 108 - кабинет на съдии - 18.60 кв. м.;
9. Стая № 109 - кабинет на съдии - 18.50 кв. м.;
10. Стая № 109а - кабинет на съдии - 16.70 кв. м.;
11. Стая № 110 - съдебни секретари - 24.60 кв. м.;
12. Съдебна зала № 1 - 51.70 кв. м.;
13. Стая № 111 - съдебни секретари - 27.60 кв. м.;
14. Стая № 112 - съдебно-изпълнителна служба и счетоводство - 28.20 кв. м.;
15. Съдебна зала № 2 - 63.50 кв. м.;
16. Стая № 115 - гражданско деловодство - 36.60 кв. м.;
17. Стая № 116 - бюро съдимост и архив - 17.50 кв. м.;
18. Стая № 117 - съдебно-изпълнителна служба - 20.80 кв. м.;
19. Стая № 118 - съдебна зала № 3 - 52.90 кв. м.;
20. Регистратура за класифицирана информация - 7.10 кв. м.;
21. Стая №119- наказателно деловодство - 19.90 кв. м.;
22. Стая № 120 - държавни съдебни изпълнители - 23.80 кв. м.;
23. Стая № 121 - съдебни секретари - 21.80 кв. м.;
24. Санитарен възел (тоалетна) - 9.40 кв. м.;
25. Санитарен възел (тоалетна) - 3.50 кв. м.;
26. Сървър - 9.33 кв. м.;
27. Стая № 124 - системен администратор - чрез преграждане на коридор - 13.00 кв. м.;
28. Стая № 125 - кабинет на съдии - чрез преграждане на коридор - 12.80 кв. м.;
29. Стая № 126 - счетоводство - чрез преграждане на коридор ~ 14.40 кв. м.;
30. Санитарен възел (тоалетна) - 10.70 кв. м.;
31. Санитарен възел (тоалетна) - 3.50 кв. м.;
32. Регистратура - 21.70 кв. м.
На Окръжна прокуратура – Враца, както следва:
За нуждите на Окръжна прокуратура – Враца:
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ (СУТЕРЕН):
1. Стая № 1 - архив - 5.13 кв. м.
ТРЕТИ ЕТАЖ:
1. Стая № 300 - съдебни секретари - 9.33 кв. м.;
2. Стая № 301 - кабинет на прокурори - 25.60 кв. м.;
3. Стая № 302 - кабинет на прокурори - 16.35 кв. м.;
4. Стая № 303 - кабинет на прокурори - 18.28 кв. м.;
5. Стая № 304 - кабинет на прокурори - 18.32 кв. м.;
6. Стая № 305 - кабинет на заместник окръжен прокурор - 18.10 кв.м.;
7. Стая № 306 - административен секретар - 18.80 кв. м.;
8. Стая № 307 - кабинет на административен ръководител - окръжен прокурор - 37.10 кв. м.;
9. Стая № 308 - кабинет на заместник окръжен прокурор - 20.29 кв.м.;
10. Стая № 309а- съдебен администратор и прокурорски помощник -14.68 кв. м.;
11. Стая № 309 - деловодство - 25.96 кв. м.;
12. Стая № 317 - деловодство "Класифицирана информация" и системен администратор - 21.20 кв. м.;
13. Информационен център и регистратура - чрез преграждане на коридор - 7.74 кв. м.;
14. Санитарен възел (тоалетна) - 9.17 кв. м.;
15. Санитарен възел (тоалетна) - 3.10 кв. м.
За нуждите на Районна прокуратура – Враца:
ТРЕТИ ЕТАЖ:
1. Стая № 310 - съдебни деловодители и съдебни секретари - 19.70 кв. м.;
2. Стая № 311 - деловодство -15.95 кв. м.;
3. Архив - 10.91 кв. м.;
4. Стая № 311 а - деловодство -16.47 кв. м.;
5. Стая № 312 - обща администрация - 20.88 кв. м.;
6. Стая № 313 – административен ръководител - районен прокурор - 23.60 кв. м.;
7. Стая № 314 - кабинет на прокурори - 20.30 кв. м.;
8. Стая № 315 - кабинет на прокурори -19.08 кв. м.;
9. Стая № 315а - кабинет на прокурори - 20.19 кв. м.;
10. Стая № 316 - кабинет на прокурори - 19.72 кв. м.;
11. Информационен център и регистратура - чрез преграждане на коридор - 6.20 кв. м.
За изпълнение на функциите на ОЗ „Охрана“ – Враца ще се ползват следните помещения:
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ (СУТЕРЕН):
1. Стая № 4 - оръжейна- 19.68 кв. м.;
2. Стая № 16 - архив - 15.12 кв. м.;
3. Стая № 18 - помещение за задържани лица - 34.20 кв. м.;
?
ПЪРВИ ЕТАЖ:
1. Кабинет "Конвой" - 13.48 кв. м.;
2. Деловодство - 9.60 кв. м.;
3. Оперативна дежурна част - 29.85 кв. м.;
4. Сървър - 3.98 кв. м.
ТРЕТИ ЕТАЖ:
1. Кабинет на началника на ОЗ "Охрана" - 34.02 кв. м.
II. ОТМЕНЯ решение по т. 55.I.4.7 от Протокол № 27/05.11.2020 г. на Пленума на ВСС.
III. ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца - за сведение и изпълнение и на главния прокурор на Република България - на разпореждане.
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29. ОТНОСНО: Годишен доклад на председателя на Върховния касационен съд за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт ИЗСЛУШВА председателя на Върховния касационен съд и ПРИЕМА Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г.
29.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г., ведно с пълния стенографски протокол в частта, касаеща дискусията по него.
30. ОТНОСНО: Годишен доклад на председателя на Върховния административен съд за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2020 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт ИЗСЛУШВА председателя на Върховния административен съд и ПРИЕМА Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2020 г.
30.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2020 г., ведно с пълния стенографски протокол в частта, касаеща дискусията по него.
31. ОТНОСНО: Годишен доклад на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт ИЗСЛУШВА главния прокурор на Република България и ПРИЕМА Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 г.
31.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2020 г., ведно с пълния стенографски протокол в частта, касаеща дискусията по него.
32. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2020 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ПРИЕМА Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2020 година.
32.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ, ВНАСЯ в Народното събрание Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2020 година.
33. ОТНОСНО: Избор на член на Комисията по правни въпроси към пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Стефан Иванов Петров – изборен член на Висшия съдебен съвет от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за член на Комисията по правни въпроси към пленума на Висшия съдебен съвет.
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
34. ОТНОСНО: Доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ за 2020 г.
35. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно утвърждаване на Правила за реда за съхранение, предоставяне и изтриване на записи от проведени чрез видеоконферентна връзка съдебни заседания, изслушвания, разпити и др.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1. Висшият съдебен съвет изразява отрицателно становище по предложения от Министерството на правосъдието проект на правила за съхранение, предоставяне и изтриване на записи от проведени чрез видеоконферентна връзка съдебни заседания, изслушвания, разпити и други, които се съхраняват в Централната компонента в Министерство на правосъдието.
Към становището на Висшия съдебен съвет да се приложат мотивите на Комисията по правни въпроси и Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по предложения проект.
35.2. Възлага на Боян Магдалинчев – представляващ ВСС да проведе срещи и консултации с Министерство на правосъдието относно възможностите за извършване на записи от проведени чрез видеоконферентна връзка съдебни заседания, изслушвания, разпити и др. локално в съдилищата, оборудвани по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването” и да информира Пленума на ВСС за резултатите от проведените срещи.
* * * * *
36. ОТНОСНО: Определяне координатор по проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка"

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ ЗА КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст /voice-to-text/ и съпътстващи системи за обработка", съдия АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ - председател на Софийски районен съд.
37. ОТНОСНО: Постъпило заявление за отказ от участие в екип за управление и определяне на нов технически сътрудник по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ 2014-2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ОСВОБОЖДАВА Стефка Димитрова Барова – технически сътрудник в дирекция „Правна“ в АВСС като технически сътрудник по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ 2014-2021 г.
37.2. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА ПРОЕКТ „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ 2014-2021 г. – Ралица Трайчева Илиева – младши експерт административно обслужване на представляващия ВСС в дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване и квалифицирана информация“, АВСС.
38. ОТНОСНО: Покана за регистрация за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, насрочено да се проведе дистанционно на 2 юни 2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Президента на ЕМСС с приложена покана за участие в Общото събрание на ЕМСС за 2021 г., което ще се проведе дистанционно на 2 юни 2021 г. от 16.00 ч. българско време (15.00 ч. централноевропейско време).
38.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в Общото събрание на ЕМСС за 2021 г. следното лице - Атанаска Дишева- член на ВСС;
38.3. УПЪЛНОМОЩАВА за гласуване от името на ВСС на Общото събрание на ЕМСС следния член на Съвета – Атанаска Дишева.
38.4. УПЪЛНОМОЩАВА Атанаска Дишева да изрази позицията на Висшия съдебен съвет.
38.5. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС в рамките на указания от ЕМСС срок да регистрира определения от Пленума на ВСС член за участие в Общото събрание на ЕМСС, както и при необходимост да организира превод по време на срещата.
39. ОТНОСНО: Проект на решение за унищожаване на бюлетините от проведения на 20 март 2021 г. избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съгласно чл. 29н, ал. 7 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. Да се разпечата избирателната кутия и се унищожат бюлетините от проведения на 20 март 2021 г. избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.
39.2. Определя комисия в състав:
- Стефан Гроздев – член на Пленума на ВСС
- Тихомир Димитров – главен секретар на ВСС
- Васил Пеловски – директор дирекция ЧРАТОКИ,
която да извърши разпечатване на избирателната кутия и унищожи бюлетините, като за извършената дейност изготви протокол.
* * * * *
40. ОТНОСНО: Предложение относно извършване на съвместен одит в рамките на една обществена поръчка на Единната информационна система (ЕИСС) и Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ОТЛАГА вземането на решение по точката за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
40.2. Проектът на решение по точката да бъде предложен в два варианта - с една обществена поръчка и едно техническо задание с обосновка, с две обществени поръчки и две технически задания с обосновка. И при двете предложения да има точни фиксирани дати и срокове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

41. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2020 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Годишния доклад за дейността на Инспектората на Висшия съдебен съвет за 2020 г., ведно с пълния стенографски протокол в частта, касаеща дискусията по него.
42. ОТНОСНО: Финансова обосновка към Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. СЪГЛАСУВА финансовата обосновка към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.
42.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.
42.3. Решението и 4 бр. финансови обосновки да се изпратят на министъра на правосъдието.
43. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на поземлен имот находящ се в община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 29 от Протокол № 18/08.06.2017 г. на Пленума на ВСС изменено и допълнено с решение по т. 6 на Комисия „Управление на собствеността“, с делегирани правомощия с решение по т. 72 от Протокол № 30/10.12.2020 г., по Протокол № 1/13.01.2021 г., в частта по т. 29.II за възлагане на стопанисването „На Главния прокурор на Република България на недвижимите имоти, намиращи се в“, със следния текст:
- к.к. „Чайка“, общ. Варна, гр. Варна, р-н „Приморски“, представляващ ПИ № 10135.2571.1293, заедно с поземления имот, върху който са разположени“.
43.2. ИЗПРАЩА решението на Главния прокурор на Република България, на разпореждане.
44. ОТНОСНО: Проект на решение за осигуряване на помещения за обезпечаване функционирането на европейските делегирани прокурори;

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат осигурени и да се ползват 9 /девет/ броя помещения - кабинети в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, на етажи V-ти и VI-ти - в частта на Прокуратура на Република България, за изпълнение функциите на европейските делегирани прокурори и административния персонал, подпомагащ осъществяването на тяхната дейност.
44.2. ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на Софийски районен съд, за сведение и на главен прокурор на Република България, на разпореждане.

Закриване на заседанието – 17.30 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Лидия Здравкова
Вася Йорданова
Зоя Костова
Катя Симова


СЪГЛАСУВАЛ,
Тихомир Димитров:
Главен секретар на ВСС

Резултати от гласуването на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
28.05.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд