Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

1 юни 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол № 40/17.11.2020 г.

С приетите редакции, се улеснява достъпът на гражданите в съдебните сгради, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването. Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да влизат непосредствено преди започване на конкретното дело. Отпада ограничението в деловодствата на съдилищата да се допускат „не повече от 1 или 2 човека“, като остава това за спазване на дистанция, съгласно указанията на здравните органи. Премахната е редукцията в работното време на деловодствата, на Бюрата за съдимост, за служителите, обслужващи дейността на ДИКС, и други служби на общата администрация, заради извършване на дезинфекция на помещенията.

Премахната е мярката за ограничаване на ползването на пейки, бюра, столове и други подобни в коридорите на съдилищата. В съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки. Вещите лица могат да изчакват извън залите до поканването им по делото.

Отпадат изискванията журналисти да влизат в съдебните зали, само по дела със значителен обществен и/или медиен интерес и след предварителна заявка.

Колегията възложи на административните ръководители да публикуват актуализираните „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия“ на интернет страниците на съдилищата.

Правилата са публикувани и на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение постъпила справка от съдилищата, във връзка с разпространението на COVID-19 към 31.05.2021 г. Общо 2-ма са магистратите, носители на вируса, а 1 е карантиниран. Активните случаи сред съдебните служители са 9, а броят на карантинираните е 5.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд