Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри две щатни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в Сливница и Габрово с цел устройване на младши прокурори с изтичащ двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ

10 юни 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура – Сливница с една длъжност „младши прокурор“ и на Районна прокуратура – Плевен с една свободна длъжност „прокурор“, считано от 02.07.2021 г. От същата дата се разкриват по една щатна длъжност „прокурор“ в районните прокуратури в гр. Сливница и  в гр. Габрово, на които ще бъдат назначени младши прокурори с изтичащ двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ. Разкриването на длъжността в Районна прокуратура – Сливница се налага поради факта, че на проведения през 2017 г. конкурс, за обявената една длъжност, желание за назначаване в органа заявяват двама кандидати, с еднакъв резултат и еднакъв общ успех от държавните изпити. В Районна прокуратура – Габрово също липсва свободна щатна длъжност, за устройване младшия прокурор.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд