СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
Обяви
Обяви за процедурите на ЕСВД
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВА

за участие на български магистрати в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по Заявка за принос към мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM Georgia) за 2021 г. във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), със срок за подаване на заявление за получаване на достъп до системата и регистрация в нея – 17 ч. на 21 юни 2021 г., и краен срок за кандидатстване пред ВСС – 22 юни 2021 г.

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) открива процедура по набиране на персонал за командировани експерти за участие в мисии на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) чрез обявяване на втора Заявка за принос към мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM Georgia) за 2021 г.

 

Подаването на кандидатурите ще се извършва чрез попълване на формуляр за кандидатстване за горепосочените позиции единствено по електронен път чрез системата Goalkeeper-Registrar. Подробна информация, описание на вакантните позиции и изискванията за заемане на длъжностите можете да намерите в списъка с обявените позиции, приложен към заявката за принос.

В срок до 17 ч. на 21 юни 2021 г. е необходимо да изпратите до дирекция „Международна дейност и протокол“ на имейл md@vss.justice.bg заявление за участие в процедурата, като посочите Вашите имена, длъжност, телефон за връзка, както и Вашия имейл адрес за получаване на достъп до системата и регистрация в нея. След като бъдете регистрирани от дирекция „Международна дейност и протокол“, на посочения от Вас имейл ще получите линк за вход в системата, където е необходимо да попълните Вашите биографични данни и формуляр за кандидатстване, като посочите за коя позиция от съответната заявка за принос кандидатствате. След попълване на необходимите документи същите следва да бъдат изпратени чрез системата до Висшия съдебен съвет за разглеждането им от съответната колегия на ВСС в срок до 17 ч. на 22 юни 2021 г. След разглеждането им ще бъде/ат одобрен/и кандидат/и, чиито формуляр/и за кандидатстване ще бъде/ат изпратени чрез системата Goalkeeper-Registrar до дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изискванията за заемане на избраната/ите позиция/и, както на изискванията, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г.:

- да нямат наложени дисциплинарни наказания;       
- да нямат висящи дисциплинарни производства;     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.;
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години;

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина;
- да имат последна атестация с оценка „много добра”;
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към тази обява.

Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте необходимите документи, в срок до 17 ч. на 22 юни 2021 г., както следва:

1. Заявление, изразяващо желание за участие в процедурата на ЕСВД за подбор на командировани експерти за участие в тази мисия на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) – в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg.

2. Онлайн формуляр за кандидатстване – електронно чрез системата Goalkeeper-Registrar.

3. Писмено становище от съответния административен ръководител за участие на посочения съдия в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Становището е в свободен текст и се адресира до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите – прокурори и следователи се изисква както становище от съответния административен ръководител, така и съгласие от Главния прокурор. Същите са в свободен текст и се адресират до Прокурорската колегия на ВСС. Всички становища се изпращат в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg.

4. Декларация от кандидата, че през последните 3 години не е ползвал неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина, както и че не е бил командирован за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години – в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg.

Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

 След разглеждане на кандидатурите от съответната колегия на Висшия съдебен съвет ще бъде одобрен кандидат/и, чиито данни ще бъдат предоставени на дирекция ”Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред. Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923 и Станислав Григоров – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg.

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд