КОНКУРСИ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

09.10.2021 г. и  16.10.2021 г.

 

ПОПРАВКА на покана за свикване на Общо събрание

ПОКАНА за свикване на Общо събрание 

ПРАВИ​ЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Приложения и образци към правилата

ДЕКЛАРАЦИЯ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (обр., утвърден със Заповед № ЛС-04-258/16.07.2020 г. на министъра на правосъдието)

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СЪДИИ по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Публикуван на 21.07.2021 г.)

Указания за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен Съвет

Решения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА СЪДИИТЕ

 

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Деян Иванов Денев съдия в ОС-Варна 

   ВСС-11890/06-08-2021 
    (публикувано на 09.08.2021 г.)   

2  Марина Михайлова Дойчинова  съдия във ВАС ВСС-11961/09-08-2021 
    (публикувано на 10.08.2021 г.) 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд