Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи длъжност „съдия“ и. ф. председателя на Районен съд - Шумен и остави без уважение молбата за преназначаване на заместник-окръжния прокурор на Габрово в Административен съд - Габрово

27 юли 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ – Емилиян Кирилов Ангелов - изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Шумен на длъжност „съдия“ в Районен съд- Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на районен съд - Шумен.

Емилиян Ангелов има два мандата като административен ръководител на Районен съд – Шумен и е определен за и. ф. административен ръководител с решение на Съдийската колегия по протокол №10/30.03.2021 г.

Колегията остави без уважение молбата от Александър Александров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово, за преназначаване, по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Габрово. В мотивите на КАК е посочено, че в щатното разписание на съда липсва свободна длъжност за съдия и разкриването на нова щатна длъжност с цел устройване на заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово не съответства на буквата и духа на закона. Нормата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ не създава отделно и самостоятелно основание за разкриване на нов щат в съда, в който е поискал преназначаване прокурор Ангелов.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд