Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии в Софийски градски съд

27 юли 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по обявения конкурс с решение на Съдийската колегия по протокол № 2/26.01.2021 г., за 7 свободни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, съобразно заявеното им желание, както следва: Яна Борисова; Ванина Младенова; Гюлсевер Сали; Петя Попова; Георги Стоев; Биляна Симчева и Теодора Иванова.

До участие в конкурса бяха допуснати 531 кандидати, а до устните изпити – 88 от тях. Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт, одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на ВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това, съгласно чл. 258 от ЗСВ, предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд