Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС редуцира числения и обяви поименния състав на Комисията за изготвяне на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд

27 юли 2021 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад от главния секретар на ВСС за проведена на 21.07.2021 г. среща на членове на Комисията за изготвяне на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд (АпСпНС) и Специализирания наказателен съд (СпНС), и взе решение за редуциране на нейния числен състав до четиримата съдии, които не са направили самоотводи -  Жанина Начева и Петя Шишкова – съдии във Върховния касационен съд, Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София и полк. Генко Драгиев – съдия във Военно-апелативен съд.

На Комисията са предоставени материалите за обезпечаване на нейната дейността, в т. ч. обобщена справка във връзка с решението по т. 4 от протокол № 22/08.06.2021 г., справки за периода 2012 г. – 2020 г. по видове постъпили дела и натовареност в АпСпНС; по видове дела в СпНС и натовареност по щат на съдиите от наказателно отделение в окръжните съдилища, изразена в брой дела месечно на един съдия/натовареност по щат към дела за разглеждане в НО, натовареност по щат към постъпили дела в НО, натовареност по щат към свършени дела в НО, Анализ на финансовата обезпеченост на специализираните съдилища за периода 2021 – м. май 2021 г., доклад за разгледани и приети актове от извършени проверки в ИВСС, както и данни за констатирани от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане на делото в разумен срок, по реда на глава III „а“ от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд