Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за трансформиране на щатни бройки за съдебни служители във ВОП - Пловдив, ОП – Добрич и Администрацията на главния прокурор

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „завеждащ служба“ в една щатна бройка за длъжност „главен специалист-административна дейност и електронна обработка на статистически данни“ в щата на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. Даде съгласие да бъдат трансформирани една щатна бройка за длъжност „куриер-пазач“ за длъжност „съдебен архивар“ и една щатна бройка за длъжност „старши специалист – човешки ресурси“ в длъжност „главен специалист – човешки ресурси“ в щата на Окръжна прокуратура – Добрич.

Колегията даде съгласие да бъдат трансформирани една щатна бройка за длъжност „старши експерт“ в една щатна бройка за длъжност „главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правна“, една щатна бройка за длъжност „младши експерт“ в „старши експерт“ в сектор „Управление на почивните бази“, отдел „Счетоводна дейност и методология към дирекция БСДУПБ и една щатна бройка за длъжност „младши специалист – администратор и домакин“ в „главен специалист – администратор и домакин“ в УЦ „Трендафила“ – п.п Витоша, сектор „Управление на почивните бази, отдел Счетоводна дейност и методология към дирекция БСДУПБ, всичките в щата на Администрацията на главния прокурор.

Разликата в размера на възнаграждението на предложените за трансформиране щатни бройки ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд