Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ следовател от Национална следствена служба

25 август 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ поощри Николай Дешев – следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Следовател Дешев е освободен от длъжност, считано от 30.08.2021 г., с решение на Колегията по протокол № 27/21.07.2021 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, поради навършване на 65-годишна възраст.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд