Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за 21 септември 2021 г. произнасянето по дисциплинарното дело срещу Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд

31 август 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не подкрепи с необходимото мнозинство предложението на дисциплинарния състав за решение по дисциплинарно дело № 4 по описа на ВСС срещу Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, поради което процедурата по произнасяне беше отложена за 21 септември 2021 г.

Дисциплинарното дело е образувано с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 6/18.02.2020 г., по предложение на министъра на правосъдието Данаил Кирилов за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Миталов, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 ЗСВ – „действие или бездействие, вкл. нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт“, и „неизпълнение на други служебни задължения“. Вносителят на предложението е направил искане за освобождаване от длъжност на съдия Миталов на основание чл. 129, ал. 3, т. 5, предл. последно от Конституцията на Република България – поради накърняване престижа на съдебната власт.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд