Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за 21 септември 2021 г. произнасянето по предложенията за налагане на дисциплинарно наказание на Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград

31 август 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 6 гласа „За“ и 4 гласа „Против“ отхвърли предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград. Колегията отложи за следващото си заседание, насрочено за 21.09.2021 г., произнасянето по направените предложения за налагане на дисциплинарно наказание. Съгласно чл. 320, ал. 5 от ЗСВ, в случаите по ал. 3, т. 2, буква „в“ съответната колегия уведомява привлеченото към дисциплинарна отговорност лице за предложението за налагане на по-тежко наказание и му предоставя възможност да бъде изслушано или да даде писмени обяснения.

Съдийската колегия, на основание чл. 310, ал. 6 от ЗСВ, прекрати производството по дисциплинарно дело № 8/2020 г. по описа на ВСС, в частта относно допуснатото от Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград, бездействие по НОХД № 9/2008 г. по описа на Окръжен съд – Разград за периода от 01.07.2008 г. до 09.06.2015 г.; по ЧНД № 473/2006 по описа на Окръжен съд – Разград за периода от 22.02.2010 г. до 09.06.2015 г. и по НОХД № 2/1996 г. по описа на Окръжен съд – Разград за периода от 06.11.2011 г. до 09.06.2015 г., поради изтичане на пет години от извършване на нарушението.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд