Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по две възражения срещу изготвена комплексна оценка от атестиране

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Иво Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура. Прокурор Илиев е изразил несъгласието си единствено по отношение на поставената оценка „4“ по пункт № 1 и пункт № 2 от част IV и пункт №1 от част V. На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране като определи оценка „5“ в част V и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра", с цифрово изражение 4,75.

На основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Колегията изслуша Нели Владимирова – прокурор в Софийска районна прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка от извънредно атестиране, като изразява несъгласие срещу формираната оценка „4“ по общите и специфични критерии, а именно в част IV, т. 1 и т. 2 и част V, т. 4 от ЕФА. Колегията остави без уважение възражението и на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра“. Решението е взето при отвод от Огнян Дамянов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд