Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Татяна Садай, Иван Кучиев и Стоил Томов – прокурори в Софийска градска прокуратура, и на Мария Събева – прокурор в Районна прокуратура - Сливница, като прие комплексна оценка „Много добра” и така магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично са атестирани Дарина Косева, Деян Захариев и Калина Георгиева – прокурори в Софийска районна прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Извънредно са атестирани Мартин Бешков, Нина Кирилова и Първолета Станчева – прокурори в Софийска градска прокуратура, и Димитър Стоянов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ са Ангел Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Санко Банчев, Лилия Торньова и Евгения Стефанова – прокурори в Районна прокуратура – Хасково и Цонка Караджова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са Георги Константинов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, Кристиян Александров – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ренгинар Мусова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Йорданка Попова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас и Зорница Проданова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково, считано от датата на вземане на решението.

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са Таня Димитрова – административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, Елена Богданова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Даниела Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд