Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
До 8 октомври 2021 г. се удължава срокът за провеждане на онлайн анкетата за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели

20 септември 2021 година

В изпълнение на проект № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“ по Административен договор № BG05SFOP001-3.007-0001-C01/16.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, на 25.08.2021 г. е подписан Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Оценка на института на съдебните заседатели и изготвяне на предложения за усъвършенстването му“. 

Дейност 1 от проекта предвижда провеждане на анкетно проучване сред съдебните заседатели, административните ръководители на съдилищата, общинските съвети и комисиите, участващи в подбора и избора на съдебни заседатели с цел оценка на действащата нормативна уредба, касаеща института на съдебните заседатели. В тази връзка са разработени три въпросника за всяка от заинтересованите страни, които могат да бъдат попълнени онлайн на посочените по-долу линкове:

            Анкета за административни ръководители, съдии и съдебни служители:

            https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/183693?lang=bg

            Анкета за съдебни заседатели:

            https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/325835?lang=bg

            Анкета за общински съвети и комисии:

            https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/261577?lang=bg 

Анкетното проучване продължава до 8 октомври 2021 г., като до 22 октомври ще бъде изготвен доклад с анализ на получените отговори.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд