Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Тодор Тодоров от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Тодор Тодоров – съдия в Софийски районен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложения за това е направено от Алексей Трифонов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд, и Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Тодоров. Той има над 25 години стаж в органите на съдебната власт като съдия, административен ръководител и заместник-председател. Изпълнява образцово служебните си задължения и се ползва с авторитет сред колектива на СРС.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Тодор Тодоров е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 16.10.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд