Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд – Гоце Делчев

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Васко Петров – съдия в Районен съд – Гоце Делчев, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 18.11.2021 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Колегията преназначи Магдалена Жбантова-Стефанова на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител на Районен съд – Гоце Делчев, длъжност „съдия“ в същия съда, считано от 18.11.2021 г.

Решенията са във връзка със заявеното от нея писмено желание за преназначаване по чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Предвид определения от ВСС ред за излъчване по старшинство на магистрат за изпълняващ функциите на административен ръководител, е предложен съдия Петров, който има 23 години и 11 месеца прослужено време на съдийска длъжност и е изразил писмено съгласие да изпълнява ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател.

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата от Александър Александров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово, за преназначаване по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Габрово. Посочено бе, че липсата на свободна бройка в Административен съд – Габрово, препятства възможността за приложение на цитираната разпоредба за този орган на съдебната власт, поради което молбата на прокурор Александров за преназначаване на това основание следва да бъде оставена без уважение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд