Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет попълни конкурсните места в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор" в апелативните прокуратури

13 октомври 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да повиши на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ (ДВ, бр. 28/08.04.2016 г.) във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), Пламен Евгениев – съдия в Специализиран наказателен съд и Лидия Манолова – прокурор в Специализирана прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

В хода на провеждане на процедурата, Колегията повиши кандидатите за обявените 13 свободни длъжности „прокурор“ в съответните апелативни прокуратури. В длъжност встъпиха 11 от тях. С цел окончателното попълване на конкурсните места следва да се пристъпи към повишаване на следващите по реда на класирането кандидати Пламен Евгениев и Лидия Манолова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд