Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

13 октомври 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Весела Стоилова - Сагрева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград, Ирина Аспарухова - Кацарова - прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и Елена Кювлиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Извънредно са атестирани Симона Конова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Зорница Узунова, Ирена Величкова и Светлана Дашева - следователи в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, и Детелина Йотова - прокурор в Специализираната прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 234 от Закона за съдебната власт, повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението са Димитър Илиев - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Стоян Павлов - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд