Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

- в 3-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в деловодството на Висшия съдебен съвет, лично или чрез упълномощен представител, заявление съгласно чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

- в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да представите във Висшия съдебен съвет до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната, заявления и декларации могат да се подават чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Образецът на заявлението по чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” / Конкурсни процедури / Правила и образци на заявления / Заявление по образец 16 към чл. 29, ал. 3 - /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

Образецът на декларацията по чл. 19а от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” / Конкурсни процедури / Правила и образци на заявления / Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд