Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще проведе заседание на 15 октомври 2021 г.

14 октомври 2021 година

Редовното заседание ще започне в 10.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, зала „Пресцентър“ и ще се съпредседателства от Евгени Иванов – член на ВСС, и Мария Карагьозова – председател на Асоциация „Форум“ и представител на организациите, членове на Гражданския съвет.

Според публикувания на интернет сайта на ВСС дневен ред, ще бъдат обсъдени кандидатурата за присъединяване на Сдружение „Съдебно-счетоводни експерти на Република България“ и организационни въпроси.

Членове на Гражданския съвет към момента са 22 професионални и неправителствени организации, извършващи дейност в обществен интерес, работещи в областта на правото и реформата на правосъдната система: Асоциация „Форум“; Асоциация на българските административни съдии; Асоциация на държавните съдебни изпълнители; Асоциация на оценителите, вещите лица и експертите; Асоциация на прокурорите в България; Академия за изследвания в сигурността и отбраната; Българска асоциация на вещите лица и експертите (БАВЛЕК); Българска асоциация на съдиите по вписванията; Българска съдийска асоциация; Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България; Камара на независимите оценители в България; Камара на следователите в България; Национално сдружение Недвижими имоти; Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ); Сдружение „Клуб – Журналисти срещу корупцията“; Сдружение „Обединение на свободните адвокати“; Сдружение „СЕФИТА“; Сдружение „Център за приложно-правни изследвания и практики“; Съюз на младите юристи; Съюз на съдебните заседатели в България; Съюз на юристите в България и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“.

Гражданският съвет е създаден с решения на ВСС по протоколи № 53/13.12.2012 г. и № 1/10.01.2013 г., с които е определен съставът на професионалните и неправителствените организации, подали документи за участие и отговарящи на зададените критерии. Той е конституиран на 14.01.2013 г. и до момента са проведени общо 73 заседания, приети са 145 акта и са изразени над 35 становища по актуални проблеми на съдебната власт. Сформиран е с цел участие на гражданските и професионални организации за подобряване работата на правосъдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мониторинг на нейната дейност и на приложението на нормативната уредба, което гарантира зачитането на принципите на правовата държава и върховенството на закона.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд