Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕГИСТЪР ПООЩРЕНИЯ

Протокол

Решение

21/2008

Росица Асенова Вичева - ОСлС Велико Търново

8/2008

Божидарка Тодорова Попова - ОП Пловдив

8/2008

Марин Николов Пелтеков - ОП Пловдив

30/2008

Благо Стоилов Николов - ОСлС Бургас

30/2008

Георги Вълчев Илиев - НСлС

32/2008

Делчо Минчев Атанасов - ОСлС Кърджали

37/2008

Свилен Георгиев Тодоров - РС Силистра

38/2008

Мария Димитрова Кирова - РС Тервел

51/2008

Росица Димитрова Дамянова - СГС

2/14.01.2009

ПООЩРЯВА Десислав Светославов Любомиров – заместник председател на Окръжен съд гр. Русе с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ.

2/14.01.2009

ПООЩРЯВА Огнян Илиев Басарболиев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ.

2/14.01.2009

На основание чл.303, ал.1, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Марчо Делчев Марчев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Кърджали, с парична награда в размер на едно основно месечно възнаграждение.

2/14.01.2009

На основание чл. 303, ал. ал. 1 и 2 от ЗСВ УДОСТОЯВА Иван Николов Татарчев, посмъртно, с отличие "личен почетен знак - първа степен-златен".

7/11.02.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Сийка Николова Сеизова – административен ръководител – председател на Районен съд гр.Троян с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

7/11.02.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Марио Димитров Стоянов – съдия в Районен съд гр. Тетевен с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

9/25.02.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а”, във вр. с ал. 1 ЗСВ ПООЩРЯВА Борислав Генов Йотов – прокурор във Върховна касационна прокуратура с личен почетен знак І-ва степен – златен.

11/11.03.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Аня Панталеева Димова - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

13/25.03.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Даниела Иванчева Гишина, съдия в Административен съд гр. Габрово, с отличие „служебна благодарност и грамота" за проявени висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

14/01.04.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Искра Стоянова Вараджакова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елена с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

14/01.04.2009

На основание чл.303, ал.1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пламен Николаев Попов – и.д. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Дряново, с парична награда в размер на 1 800 лв. за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/20.05.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 "а" и чл. 303, ал. 3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бойка Костадинова Попова - съдия във ВКС и председател на І наказателно отделение на ВКС с отличие "служебна благодарност и грамота", личен почетен знак първа степен - златен и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение

21/20.05.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Петко Янков Господинов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Гълъбово с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

23/03.06.2009

29. На основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ.ПООЩРЯВА Иво Веселинов Радев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-гр. Плевен с отличие "служебна благодарност и грамота".

23/03.06.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 "а" и чл. 303, ал. 3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ради Стефанов Тодоров - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-гр. Благоевград с отличие "служебна благодарност и грамота", личен почетен знак първа степен - златен и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

24/10.06.2009

ПООЩРЯВА Колю Иванов Колев – съдия в Софийски градски съд с личен почетен знак втора степен – сребърен, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от Закона за съдебната власт.

25/17-18.06.2009

ПООЩРЯВА Марин Димитров Йовчев – досегашен заместник директор на Окръжна следствена служба гр. Пловдив с отличие “личен почетен знак – втора степен - сребърен”, на основание чл.303, ал.1 и ал.2, т.2 б.”б” от ЗСВ.

26/24.06.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пролетка Велкова Борисова - административен ръководител - окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Видин с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

28/08.07.2009

На основание чл. 303, ал.2, т.2 б.”а” и във вр. с чл. 303, ал. 3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Елена Владимирова Златинова – съдия във Върховен административен съд с отличие “личен почетен знак – първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

28/08.07.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стоян Илиев Ранчев – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Карлово с отличие “служебна благодарност и грамота”.

28/08.07.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ваня Илиева Илиева, прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

28/08.07.2009

На основание чл.303, ал.1, ал.2, т.1 и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Първолета Георгиева Никова, прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

28/08.07.2009

На основание чл.303, ал.1, ал.2, т.1 и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бисер Стефанов Кирилов, прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

28/08.07.2009

На основание чл.303, ал.1, ал.2, т.1 и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Галя Тодорова Гугушева, прокурор в Окръжна прокуратура-гр.София, с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

28/08.07.2009

На основание чл.303, ал.1, ал.2, т.1 и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пламен Иванов Марков, прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

30/16.07.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Минко Недялков Минков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Габрово с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното му месечно възнагражде

32/29.07.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт. ПООЩРЯВА Румен Емилов Киров – следовател в Националната следствена служба, завеждащ отдел „08”, с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение,

33/06.08.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Веселин Павлов Йотов – следовател в окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Враца, със служебна благодарност, грамота и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

34/10,09,2009

На основание 303, ал. 2, т. 1 във вр. ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Таня Недкова Иванова - досегашен административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, със служебна благодарност, грамота и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

37/01.10.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Дойчин Димитров Благоев – следовател в Национална следствена служба с отличие “служебна благодарност и грамота” и с личен почетен знак – златен.

37/01.10.2009

На основание чл. 303, ал. 1 вр. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Станимир Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура с “парична награда” в размер на основното месечно възнаграждение.

37/01.10.2009

На основание чл. 303, ал. 1 вр. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Константин Николов Попов – прокурор в Софийска градска прокуратура с “парична награда” в размер на основното месечно възнаграждение.

38/8.10.2009

На основание чл. 303, ал.1, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Геника Атанасова Михайлова - съдия в Софийски градски съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

38/8.10.2009

На основание чл. 303, ал.1, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Светослав Раев Раев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тутракан с отличие "служебна благодарност и грамота".

38/8.10.2009

На основание чл. 303, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ ПООЩРЯВА Румен Христов Ненков - съдия във Върховен касационен съд с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

38/8.10.2009

На основание чл. 303, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефка Савова Стоева - съдия във Върховния административен съд с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

41/22.10.2009

На основание чл. 303, ал.2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселина Милушева Милушева – прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

42/29.10.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Невена Георгиева Стоева – досегашен заместник на административния ръководител – заместник на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с отличие “служебна благодарност и грамота”.

42/29.10.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тереза Петрова Скорчева – Витанова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Харманли с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” с отличие “служебна благодарност и грамота”.

43/05.11.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Владимир Тодоров Иванаков - съдия в Районен съд гр. Севлиево с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

43/05.11.2009

На основание чл.303, ал.2, т.2 "б" и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Никола Христов Николов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе с отличие "личен почетен знак: втора степен - сребърен" и награда в размер на основното месечно възнаграждение - парична.

44/12.11.2009

ПООЩРЯВА Ваня Василева Стефанова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливница, със служебна благодарност и грамота, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.

47/26.11.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тодор Иванов Домузчиев с отличие – служебна благодарност и грамота, личен почетен знак първа степен – златен, както и парична награда в размер до основното му месечно възнаграждение, за проявени през продължителния му стаж като съдия висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

47/26.11.2009

ПООЩРЯВА Иван Петков Терзиев – завеждащ окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а” вр. чл. 303, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗСВ.

48/27.11.2009

ПООЩРЯВА Вероника Петрова Николова - съдия в СГС и Национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, с отличие „служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3 т. 1 от ЗСВ.

49/03.12.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 "б" и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Радия Христов Танев - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас с отличие "личен почетен знак: втора степен - сребърен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

51/10.12.2009

ПООЩРЯВА Емил Крумов Владимиров – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, командирован във Върховна касационна прокуратура, с отличие „служебна благодарност и грамота”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.

51/10.12.2009

НАГРАЖДАВА Жоро Велков Нинов с почетен знак на Висшия съдебен съвет-златен и парична награда в размер на едно месечно възнаграждение.

53/17.12.2009

На основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Валерия Иванова Аврамова - досегашен заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Севлиево с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

53/17.12.2009

На основание чл. 303, ал.1, ал. 2, т.2 б."б" от ЗСВ ПООЩРЯВА Надежда Тодорова Димитрова - Коева - съдия в Районен съд гр. Казанлък и досегашен административен ръководител на Районен съд гр. Казанлък с отличие "личен почетен знак - втора степен - сребърен".

53/17.12.2009

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Димитър Ангелов Ангелов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

53/17.12.2009

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б"а" от ЗСВ ПООЩРЯВА Александър Стоянов Арабаджиев - съдия в Съда на Европейските общности- Люксембург, след влизане в сила на Лисабонския договор - Съд на Европейския съюз (считано от 1 януари 2010 г.) "с личен почетен знак - първа степен - златен".

01/07.01.2010

На основание чл. 303, ал.1, ал. 2, т.1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Петър Сергеев Гордеев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

01/07.01.2010

На основание чл. 303, ал.1, ал. 2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Михаил Николов Папазов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Силистра с отличие “служебна благодарност и грамота”.

01/07.01.2010

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тодорка Петрова Ценова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

02/14.01.2010

ПООЩРЯВА Мария Стоянова Динева – съдия в Районен съд гр. Трявна, с отличие - служебна благодарност и грамота и парична награда в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ вр. чл. 303, ал. 3, т. 1.

02/14.01.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а”, и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Евтимов Любенов – следовател в Национална следствена служба с отличие “служебна благодарност и грамота”, с личен почетен знак: първа степен - златен и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

02/14.01.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б”а”, ал. 3, т.1 и ал. 4 от ЗСВ УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Петър Петров Балъков - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново с отличие “личен почетен знак: първа степен - златен”.

03/19.01.2010

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цветанчо Димитров Трифонов - съдия в Районен съд гр. Кнежа и досегашен и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кнежа, с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

06/11.02.2010

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венцислав Димитров Василев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Русе с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

06/11.02.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т.1 и ал. 3 т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Васил Малинов Малинов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

06/11.02.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т.1 и ал. 3 т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Таня Петрова Мадина - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пещера с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

9/04.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3 т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Антон Цветанов Антонов - съдия в Районен съд гр. Кнежа с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

9/04.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 б."а", и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Делчо Талев Илиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково с отличие "служебна благодарност и грамота", "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

9/04.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2 б."а", и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Чавдар Димитров Герасимов - следовател в Национална следствена служба с отличие "служебна благодарност и грамота", "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

9/04.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б "а" от ЗСВ ПООЩРЯВА Георги Арахангелов Шопов - член на ВСС и председател на Комисията по предложенията и атестирането с "личен почетен знак: първа степен - златен".

10/11.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б. “б” от ЗСВ ПООЩРЯВА Румен Вълков Боев – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив с отличие “личен почетен знак: втора степен – сребърен”.

10/11.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б. “б” от ЗСВ ПООЩРЯВА Дичо Атанасов Атанасов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с отличие “личен почетен знак: втора степен – сребърен”.

12/24.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Красимира Пенева Костова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с отличие "служебна благодарност и грамота".

12/24.03.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цветан Илиев Цветков - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/01.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 "а" и ал. 3 т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Борис Асенов Николов - съдия в Окръжен съд гр. Видин с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

13/01.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 "а" и ал. 3 т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Виолета Пунчева Йорданова - Сиракова - съдия в Окръжен съд гр. Видин с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

13/01.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 „а” от ЗСВ ПООЩРЯВА ПОСМЪРТНО Пейчо Христов Хитов - бивш административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен".

14/08.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Любомир Луканов Луканов, съдия в Софийски районен съд, с отличие “служебна благодарност и грамота”.

14/08.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венета Стоянова Георгиева, съдия в Софийски районен съд, с отличие “служебна благодарност и грамота”.

14/08.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3 т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Даниела Стефанова Пенева, съдия в Окръжен съд гр. Варна с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

14/08.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Снежана Крумова Кацарска, досегашен заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград с отличие “служебна благодарност и грамота”.

14/08.04.2010

На основание чл.303, ал.2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Богдана Желявска, заместник председател на Софийски градски съд, постоянен експерт по туининг проект BG/07/IB/JH/07 „Подобряване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация” с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

16/22.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 "а" от ЗСВ УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Цанко Борисов Зорнишки - бивш съдия в Районен съд гр. Червен бряг с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен".

17/29.04.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 “а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Стоянов Вълев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Малко Търново с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен”.

17/29.04.2010

На основание чл. 303, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Христо Георгиев Стоянов – бивш завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Силистра с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен”.

19/20.05.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Миглена Тенева Тянкова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Хасково с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

19/20.05.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пейчо Стойнев Пеев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

19/20.05.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Христо Милков Василев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали с отличие "служебна благодарност и грамота".

19/20.05.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Неделчо Георгиев Неделчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали с отличие "служебна благодарност и грамота".

21/03.06.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Анета Рангелова Милева - следовател в Национална следствена служба с отличие "служебна благодарност и грамота".

21/03.06.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Снежанка Стойнева Миланова - следовател в Национална следствена служба с отличие "служебна благодарност и грамота".

21/03.06.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тодор Георгиев Колев - следовател в Национална следствена служба с отличие "служебна благодарност и грамота".

21/03.06.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефка Тодорова Сърбова - следовател в Национална следствена служба с отличие "служебна благодарност и грамота".

23/17.06.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Атанас Костадинов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, с ранг “съдия в АП” със служебна благодарност и грамота.

24/24.06.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 “а” във вр. с чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Димитров Трендафилов – съдия във Върховния административен съд с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

24/24.06.2010

На основание чл. 303, ал. 1 вр. ал. 2, т. 3 ПООЩРЯВА Пламен Георгиев Димитров – прокурор в Софийска районна прокуратура с отличие “предсрочно повишаване в ранг „прокурор в АП”.

24/24.06.2010

На основание чл. 303, ал. 1 вр. ал. 2, т. 3 ПООЩРЯВА Емилия Ангелова Станинска – прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие “предсрочно повишаване в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

25/01.07.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т.2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пенка Димитрова Янева - заместник на административния ръководител - заместник-председател и ръководител на Гражданско отделение в Окръжен съд гр. Пазарджик с отличие „личен почетен знак първа степен - златен" и „парична награда" в размер на основното месечно възнаграждение.

26/08.07.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 от ЗСВ ПООЩРЯВА Иванка Йолова Иванова - съдия в Районен съд гр. Ботевград с отличие „служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

26/08.07.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Евгения Георгиева Симеонова - съдия в Окръжен съд гр. Враца с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

26/08.07.2010

На основание чл. 303, ал. 1 вр. ал. 2, т. 3 ПООЩРЯВА Аксиния Леон Матосян - прокурор в Софийска градска прокуратура с отличие "предсрочно повишаване в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

28/15.07.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ивета Бориславова Парпулова – административен ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик с отличие „служебна благодарност и грамота” и „парична награда” в размер на основното месечно възнаграждение.

28/15.07.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Даниела Петрова Костова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, Наказателно отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „служебна благодарност и грамота” и „парична награда”,

34/23.09.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Александър Иванов Атанасов - съдия в Окръжен съд гр. Монтана с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

34/23.09.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цанко Станиславов Баков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян с отличие “личен почетен знак: втора степен - сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

35/30.09.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Теодор Димитров Желев - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с отличие “служебна благодарност и грамота”.

35/30.09.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефка Ганчева Плугарова - прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, с отличие “служебна благодарност и грамота”.

35/30.09.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Радко Йончев Христов – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с отличие “служебна благодарност и грамота”, “личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

35/30.09.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Николай Маринов Нешев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

36/06.10.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б" от ЗСВ ПООЩРЯВА Иванка Тодорова Бикова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с отличие „Личен почетен знак - втора степен - сребърен".

36/06.10.2010

На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2, б "а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Жанета Павлова Найденова - Савова - председател на ІV гражданско отделение на ВКС със служебна благодарност и грамота, личен почетен знак първа степен - златен и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

37/14.10.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Христо Стефанов Панев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие "служебна благодарност и грамота".

37/14.10.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а” и ал. 3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Константин Любенов Пенчев с отличие “Личен почетен знак – първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

38/21.10.2010

ПООЩРЯВА г-н Георги Димитров Коларов с отличие „личен почетен знак - първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

40/04.11.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА г-н Ангел Неков Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

43/18.11.2010

На основание чл. 30, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Румен Петров Янков - бивш председател на Върховния съд, Върховния касационен съд и член на Висшия съдебен съвет по право, два пъти председател на Конституционния съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.

44/29.11.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

44/29.11.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Захаринка Руенова Токина - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното трудово възнаграждение.

46/16.12.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселин Димитров Хаджиев – председател на Районен съд гр. Пловдив с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

47/20.12.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Митко Каменов Начев – съдия в Окръжен съд гр. Видин, с отличие „Личен почетен знак - първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

47/20.12.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бисера Боянова Максимова – съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с отличие “служебна благодарност и грамота”.

47/20.12.2010

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Йордан Георгиев Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с отличие „Личен почетен знак - втора степен - сребърен” и парична награда в размер на 1  000,00 /хиляда/ лева.

1/13.01.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Кольо Илиев Колев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово с отличие „Личен почетен знак - първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

3/26.01.2011

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Сотир Стефанов Цацаров – административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Пловдив с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

3/26.01.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т.2, б “б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ваня Димитрова Груева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с отличие "личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева.

05/10.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."б" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Донка Николаева Николова – съдия в Районен съд гр. Тутракан с отличие “личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

06/17.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т.2, б “б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Валери Борисов Междуречки – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград с отличие "личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

06/17.02.2011

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

07/24.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."б", ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Благовест Димитров Иванов - съдия в Окръжен съд гр. Враца с отличие "личен почетен знак: втора степен - сребърен" и парична награда в размер на основното едномесечно възнаграждение.

07/24.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Параскева Борисова Проданова - съдия в Окръжен съд гр. Варна с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

07/24.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Костадин Борисов Бандутов - и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд гр. Провадия с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното едномесечно възнаграждение.

07/24.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Маргарита Николова Друмева - съдия в Окръжен съд гр. Сливен с отличие "служебна благодарност и грамота".

07/24.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Румен Генов Андреев – следовател в Националната следствена служба с отличие личен почетен знак: „Първа степен – златен” и парична награда в размер на основното му едномесечно възнаграждение.

07/24.02.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Нестор Драгомиров Несторов – прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак - първа степен - златен” и парична награда в размер на основното едномесечно възнаграждение.

08/02.03.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Дафинка Димитрова Атанасова – следовател в Националната следствена служба с отличие личен почетен знак: „Първа степен – златен” и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

11/23.03.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цветана Минкова Сурлекова – съдия във Върховен административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

11/23.03.2011

На основание чл. 30, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ УДОСТОЯВА посмъртно АННА ЛЮБОМИРОВА БАНКОВА, прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”.

12/31.03.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселин Милков Юрчиев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Златоград с отличие личен почетен знак: „Първа степен – златен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

12/31.03.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Георги Гешев Гешев – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли (командирован в Окръжна прокуратура гр. Хасково) с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

12/31.03.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а” от ЗСВ ПООЩРЯВА проф.д-р Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд с отличие “личен почетен знак – първа степен – златен”.

12/31.03.2011

ПООЩРЯВА доц. д-р Пенчо Пенев – директор на Националния институт на правосъдието с отличие “личен почетен знак – първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пепа Стоянова Маринова – Тонева - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Невена Борисова Чеуз - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Калинка Иванова Илиева – Пандохова - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Мариана Василева Георгиева - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Биляна Магделинова Славчева - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Никола Николов Попов - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венета Николаева Цветкова – Комсалова - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Красимир Атанасов Машев - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефан Исаков Шекерджийски - съдия в Софийски районен съд с отличие "служебна благодарност и грамота".

13/14.04.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венета Димитрова Махмудиева - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

17/12.05.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венета Петрова Петрова - Марковска - заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия с отличие „Личен почетен знак - първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

19/30.05.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Севдалина Атанасова Герова – административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Габрово с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

19/30.05.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефан Стефанов Петров - следовател в Националната следствена служба с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

20/09.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а” и ал. 3, т. 1 вр. ал. 4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стоян Николов Илиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

20/09.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Георги Христов Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич с отличие "служебна благодарност и грамота".

20/09.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Спас Трифонов Василев – следовател в Национална следствена служба с отличие “личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

21/16.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Борислав Цветков Ангелов – съдия във Върховния касационен съд с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

21/16.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Румен Николов Василев – завеждащ отдел “01” в Национална следствена служба с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен”.

22/23.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” във вр. чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Пенка Иванова Танова - „съдия” във Върховния административен съд, с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

22/23.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселин Димитров Димитров - заместник на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово, с отличие „Служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

22/23.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” във вр. чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Христо Стойков Христов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

22/23.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2,т. 2, б. “а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Асен Тодоров Арсов – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие “личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

23/30.06.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Константин Данов Петрински – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

24/07.07.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Йордан Стоянов Йорданов - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

25/14.07.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и. ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Георги Лазаров Малаков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

26/21.07.2011

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Женя Радкова Димитрова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, Търговско отделение с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на 1 500 лева.

26/21.07.2011

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Росица Славчова Станчева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, Гражданско отделение с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на 1 500 лева.

26/21.07.2011

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Янко Димитров Янков - съдия в Окръжен съд гр. Варна, Наказателно отделение с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на 1 500 лева.

28/13.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Даниела Петрова Попова – съдия в Районен съд гр. Панагюрище /командирована в Софийски районен съд/ с отличие “служебна благодарност и грамота”.

28/13.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Валентин Тодоров Борисов – съдия в Районен съд гр. Пловдив /командирован в Софийски районен съд/ с отличие “служебна благодарност и грамота”.

28/13.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бонка Ганева Великова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София с отличие "служебна благодарност и грамота".

28/13.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т.1 и ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Станимир Христов Христов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

29/19.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Димитринка Петрова Василева – съдия в Окръжен съд гр. Разград с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

29/19.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Анна Страхинова Викова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с отличие “служебна благодарност и грамота”.

29/19.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Йоаким Трендафилов Цветков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с отличие “личен почетен знак първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

29/19.09.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Юри Стефанов Герджиков – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие “личен почетен знак първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

31/06.10.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Благо Стоилов Николов – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

32/13.10.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Вангелина Василева Пешинска - прокурор в Районна прокуратура гр. Чепеларе с личен почетен знак: „Първа степен - златен" и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

33/20.10.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселинка Иванова Кълова – съдия във Върховния административен съд с отличие “личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

33/20.10.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 “б”, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Светла Димитрова Петкова – председател на отделение във Върховния административен съд с отличие “личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

34/27.10.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 “а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цони Стоянов Цонев – член на Висшия съдебен съвет с отличие “личен почетен знак първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

35/3.11.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Енчо Гоцев Будинов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

36/9.11.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Борислав Цветанов Цолов - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

36/9.11.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Атанас Георгиев Димитров - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

36/9.11.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б„а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венцислав Александров Цанков - следовател в Националната следствена служба с отличие "личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

37/17.11.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б„а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Огнян Николов Топуров – прокурор, завеждащ отдел „Информация, анализ и методическо ръководство” при Върховна административна прокуратура с отличие “личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

38/24.11.2011

На основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ирина Севелинова Кюртева – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Златоград с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

38/24.11.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стоян Добрев Стоянов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

41/07.12.2011

На основание чл. 303, ал. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Георги Димитров Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с отличие “личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

41/07.12.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Илия Цветанов Арсенов – следовател в Следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

43/22.12.2011

На основание чл. 303, ал. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тончо Господинов Тончев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

43/22.12.2011

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Николай Петров Николов – прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

01/12.01.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Елена Любомирова Митова - Стоянова – член на Висшия съдебен съвет с отличие „личен почетен знак – първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

04/26.01.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Мария Великова Орлоева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Силистра с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

04/26.01.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стойко Драганов Спасов – съдия във Военен съд гр. Пловдив с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв.

05/02.02.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бочо Йотов Йотов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

07/16.02.2012

На основание чл.303, ал.1, ал.2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Марио Христов Бобатинов, заместник-председател и председател на Търговска колегия на Върховния касационен съд, с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

07/16.02.2012

На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Добри Костадинов Стоев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура с отличие "служебна благодарност и грамота" парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

09/01.03.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ангел Стоянов Ангелов – прокурор, завеждащ отдел „Административно-съдебен надзор” при Върховна административна прокуратура за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 60-годишна възраст с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

11/15.03.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Елса Василева Ташева - съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, за проявени през продължителния й стаж като съдия висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

12/22.03.2012

На основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Минчо Йорданов Армейков с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

14/05.04.2012

На основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Гергана Русева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Свиленград с парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

14/05.04.2012

На основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Цветан Костадинов Кръстев с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

14/05.04.2012

На основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. “б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Розалин Петков Трендафилов – и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково с отличие “личен почетен знак: втора степен – сребърен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

18/26.04.2012

На основание чл. чл. 303, ал. 1 във вр. ал. 2, т. 2, б. „б” от Закона за съдебната власт УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Цветозар Тодоров Златев – прокурор в Районна прокуратура гр. Червен бряг, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен,за проявени от него през продължителния му юридически стаж висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

18/26.04.2012

На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Борис Владимиров Велчев – Главен прокурор на Република България с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

19/03.05.2012

На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Елена Димова Налбантова - съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

21/17.05.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА с отличие „служебна благодарност и грамота" Таня Иванова Райковска - заместник-председател на Върховния касационен съд.

21/17.05.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА с отличие „служебна благодарност и грамота" Емилия Костадинова Нашева - заместник-председател на Апелативен съд гр. Бургас.

21/17.05.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА с отличие „служебна благодарност и грамота" Костадинка Стоянова Недкова - заместник-председател на Софийски градски съд.

21/17.05.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА с отличие „служебна благодарност и грамота" Симеон Георгиев Захариев - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив.

22/31.05.2012

На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Кирил Петров Донев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер

23/07.06.2012

На основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефка Василева Бумбалова – Шекерджиева с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ирина Ставрева Петрова – съдия в Софийски апелативен съд, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.2 б.”б” от ЗСВ ПООЩРЯВА Цвятко Манолов Мангов – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Панагюрище с отличие –личен почетен знак „втора степен - сребърен”. /протокол 32/2012 - променено името вместо Манолов - Николов/

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Антония Кирова Роглева – съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Велина Емануилова Антонова – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Александров Анастасов – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Минчев Минчев – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Светлана Бойкова Методиева – съдия в Районен съд – гр. Пловдив, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

26/28.06.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Мария Йорданова Гаджонова – съдия в Окръжен съд – гр. Велико Търново, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

27/05,07,2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Румен Георгиев Катрев - административен ръководител - председател на Военен съд гр. Пловдив, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05,07,2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Албена Янчева Зъбова – Кочовска – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Калина Стоянова Пенева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Кирил Градев Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Кремена Илиева Лазарова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Мариана Георгиева Маринова – Карастанчева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Недялка Пенева Пенева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Росен Димитров Парашкевов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Марин Георгиев Маринов - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Милен Петров Славов - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Гражданско отделение, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Соня Нейкова Тодорова - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Наказателно отделение, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Георги Христов Ханджиев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

27/05.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Димитринка Тодорова Шкодрова - Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.

29/12.07.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.2 буква „а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Свилен Симеонов Турмаков – „заместник на административния ръководител – заместник-директор на Националната следствена служба”, с „личен почетен знак: първа степен – златен”.

29/12.07.2012

На основание чл. 303, ал.3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Свилен Симеонов Турмаков – „заместник на административния ръководител – заместник-директор на Националната следствена служба”, с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 65-годишна възраст.

29/12.07.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Весела Илич Пеева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

29/12.07.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.2 б.”б” от ЗСВ ПООЩРЯВА Георги Анастасов Гогов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

31/19.07.2012

ПООЩРЯВА г-жа Пенка Маринова Найденова – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, по повод нейната юбилейна годишнина, с отличие „Личен почетен знак – първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

32/26.07.2012

На основание чл. 303 ал.2, т.2, буква „а” и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Лидия Пеева Рикевска – съдия във Върховния касационен съд с „личен почетен знак: първа степен – златен” и с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

32/26.07.2012

На основание чл. 303 ал.2, т.2, буква „а” и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Савка Димитрова Стоянова – съдия във Върховния касационен съд, председател на ІІ наказателно отделение на ВКС с „личен почетен знак: първа степен – златен” и с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

32/26.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Виолета Ангелова Ковачева - съдия във Върховния административен съд с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

32/26.07.2012

На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Панталей Герасимов Геров - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Габрово, с отличие „Служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

32/26.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Мария Якимова Милотинова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст, с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

32/26.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тодорка Маринова Миндова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, завеждащ отдел ХІ „Противодействие на престъпленията извършени от непълнолетни и на посегателствата срещу малолетни и непълнолетни”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст, с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

32/26.07.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Сашко Илиев Ранчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

36/13.09.2012

На основание чл. 303 ал.1, ал.2, т.2, буква „а" и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Венелин Дочев Тодоров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 65-годишна възраст.

36/13.09.2012

На основание чл. 303 ал.1, ал.2, т.2, буква „а" и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Румен Атанасов Атанасов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Силистра, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 65-годишна възраст.

36/13.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Кирил Иванов Гогев - член на Висшия съдебен съвет, по повод неговата 65-годишнина, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

36/13.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а" от ЗСВ ПООЩРЯВА Севдалин Минчев Божиков - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, по повод неговата 60-годишнина, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен".

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Светла Славева Данова – член на Висшия съдебен съвет, за цялостна дейност като магистрат, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Божидар Веселинов Сукнаров – член на Висшия съдебен съвет, за цялостна дейност като магистрат, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Вълков Колев – член на Висшия съдебен съвет, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, по случай навършване на 60 години.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а” и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Петър Илиев Раймундов – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 65-годишна възраст.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а” и ал.3 т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефан Дечков Саранеделчев – съдия в Окръжен гр. Стара Загора, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, поради навършване на 65-годишна възраст.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал.2, т.2, буква „а” от ЗСВ ПООЩРЯВА Стоян Илиев Вараджаков – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бисер Стефанов Кирилов – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура с отличие „служебна благодарност и грамота”.

37/20.09.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Антоанета Николова Близнакова – прокурор в Софийска градска прокуратура с отличие „служебна благодарност и грамота”.

38/27.09.2012

На основание чл. 303 ал.2 т.2 б.”б” и ал. 3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Светослава Йорданова Гешева - съдия в Окръжен съд гр. Русе (Наказателно отделение) с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, във връзка с 65-годишнината й на 19.09.2012 г.

44/18.10.2012

На основание чл. 303 ал. 2 т. 2 б.”б” от ЗСВ ПООЩРЯВА Румяна Тихолова Шмилева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”.

44/18.10.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ангел Василев Байрактарски - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура г. Кюстендил, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с отличие "служебна благодарност и грамота".

44/18.10.2012

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "б" от ЗСВ ПООЩРЯВА Атанас Димитров Гичев - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с отличие "личен почетен знак: "втора степен - сребърен".

3/24.01.2013

ПООЩРЯВА Мария Михайлова Костова - съдия във Върховния административен съд, с отличие личен почетен знак: „Първа степен - златен”, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б.”а” от ЗСВ.

7/21.02.2013

ПООЩРЯВА Радка Кунева Петрова с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" от ЗСВ.

9/07.03.2013

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, б. „а” от ЗСВ Гроздан Николов Илиев с отличие „служебна благодарност и грамота” и „личен почетен знак: първа степен – златен”.

12/28.03.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б.”а” от ЗСВ, Иванка Стойнева Даскалова – Цонева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

13/04.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.1 от ЗСВ, Филип Иванов Пунов – прокурор в Софийска районна прокуратура, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

13/04.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.1 от ЗСВ, Елена Василева Катранджиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково, с отличие “служебна благодарност и грамота”, за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

14/11.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б.”а” от ЗСВ, Цветан Кръстев Ценков – съдия в Районен съд гр. Луковит, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения, и по повод навършване на 65-годишна възраст.

15/18.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б."а" от ЗСВ, Бисерка Методиева Коцева - съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, и по повод навършване на 65-годишна възраст.

15/18.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б. «а» от ЗСВ, Снежана Цекова Попова – Димитрова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и поради навършване на 65-годишна възраст.

15/18.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.2, б. «б» от ЗСВ, Милуш Павлов Павлов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, и поради навършване на 65-годишна възраст.

16/25.04.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”б” от ЗСВ, Димитър Венелинов Начев - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, с отличие „личен почетен знак: втора степен-сребърен”, за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, и поради навършване на 65-годишна възраст.

20/23.05.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т.1 от ЗСВ, Антон Пенев Стоянов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград, с отличие „служебна благодарност и грамота”.

20/23.05.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."а" от ЗСВ, Фиданка Найденова Пенева - съдия във Върховния касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и поради навършване на 65-годишна възраст.

20/23.05.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б."а" от ЗСВ Георги Вълчев Илиев – завеждащ специализиран отдел „05” в НСлС, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

21/30.05.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."а" от ЗСВ, Виктория Траянова Владимирова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие личен почетен знак: „първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

22/06.06.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от ЗСВ, Снежана Крумова Кацарска – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

22/06.06.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Желязко Георгиев Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с отличие „служебна благодарност и грамота”, за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

23/13.06.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Асен Найденов Шопов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Военен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

25/27.06.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Дима Георгиева Йорданова - съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения, и по повод навършване на 65-годишна възраст.

27/11.07.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т. 1 от ЗСВ, Венета Крумова Писарева – съдия в Административен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, с отличие „служебна благодарност и грамота“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения, и по повод навършване на 65-годишна възраст.

28/17.07.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Величка Стоянова Шопова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и поради навършване на 65-годишна възраст.

30/24.07.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Димитър Вълчев Вълчев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

31/25.07.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Поля Боянова Спасова - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

31/25.07.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Галя Христова Антонова - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения и по повод навършване на 65-годишна възраст.

31/25.07.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Виолета Спасова Маринова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и поради навършване на 65 годишна възраст.

36/19.09.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Георги Тодоров Попиванов - съдия в Окръжен съд гр. Видин, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове в съответния орган на съдебна власт.

36/19.09.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Цанка Дончева Минкова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

36/19.09.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Минко Недялков Минков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

36/19.09.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Невена Георгиева Стоева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

36/19.09.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Петър Георгиев Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

38/03.10.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Тома Иванов Манушев – съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65 - годишна възраст.

38/03.10.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Костадинка Петрова Арсова – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

39/10.10.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от ЗСВ, Радка Иванова Свиркова - съдия в Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с отличие „личен почетен знак първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

39/10.10.2013

ПООЩРЯВА Румяна Стефанова Добринова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65 годишна възраст.

41/24.10.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Веселина Николова Герова – съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

42/31.10.2013

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Виолета Иванова Бояджиева – административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. Варна, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявените през продължителния й юридически стаж висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и пример за високи нравствени качества.

43/07.11.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Снежана Тодорова Иванова - Бонева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65-годишна възраст.

43/07.11.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Бойко Евлогиев Найденов – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, с ранг „следовател НСлС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

47/28.11.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Величка Славчева Маринова – съдия в Административен съд гр. Силистра, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

48/05.12.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ Георги Георгиев Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дулово, с ранг „прокурор в ОП”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнението на функциите му.

48/05.12.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Елияна Димитрова Карагьозова – „съдия” във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

51/18.12.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Павел Александров Ханджиев – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

51/18.12.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Янко Новаков Новаков – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

52/19.12.2013

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Камен Петров Пешев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

01/09.01.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Пламен Иванов Стоилов - следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

03/23.01.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Дафина Иванова Гложенска – Кръстева – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

03/23.01.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Димитър Методиев Минчев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „служебна благодарност и грамота за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

06/06.02.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Цветанка Кръстева Табанджова – съдия във Върховен административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

08/20.02.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Надежда Андреева Зекова – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

09/27.02.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Димитър Георгиев Димитров – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65 годишна възраст.

09/27.02.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Божидар Божидаров Манев – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65 годишна възраст.

10/06.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗСВ, Атанас Иванов Иванов – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС” (освободен от длъжност, с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №5/30.01.2014 г, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.), с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен" за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, и поради навършване на 65-годишна възраст.

10/06.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т. 1 от ЗСВ, Веселина Йорданова Тенева – съдия във Върховен административен съд, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”.

12/13.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Лиляна Методиева Борисова - Станева – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65 годишна възраст.

12/13.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Любка Борисова Илиева - Въндева – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65 годишна възраст.

12/13.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Евдокия Стоянова Кемалова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

14/27.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Димитър Ангелов Чорбаджийски – следовател и завеждащ окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - гр. Кърджали, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65-годишна възраст.

14/27.03.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Пенка Димитрова Гетова – съдия във Върховен административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

15/03.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Владимир Тодоров Иванаков – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в АС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

15/03.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Маргарита Ангелова Кузева – прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

16/10.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от ЗСВ, Явор Петков Бояджиев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

18/17.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Славка Лазарова Найденова – съдия във Върховен административен съд, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

18/17.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Мария Илиева Копева – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

18/17.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Красимир Методиев Николов – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65-годишна възраст.

19/24.04.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Олга Георгиева Бояджиева - съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен" за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65-годишна възраст.

21/22.05.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Виолета Ганчева Фиденкова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Луковит, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

22/29.05.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Надя Тодорова Зяпкова – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

22/29.05.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Иван Михайлов Недев – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

22/29.05.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Стойчо Лозанов Пейчев – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

23/05.06.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Димитър Танев Иванов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

24/12.06.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Невена Иванова Танкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пазарджик, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

24/12.06.2014

УДОСТОЯВА посмъртно, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Найден Тодоров Славков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

25/18.06.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Цветанка Тодорова Михова – съдия в Апелативен съд - гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

25/18.06.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Недялка Стоилова Василева – съдия в Апелативен съд - гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

28/26.06.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Автономка Борисова Каргова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

32/10.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Румяна Тодорова Янкова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

32/10.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Цветелин Иванов Стоянов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

33/17.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Михаил Николов Папазов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65-годишна възраст.

33/17.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Красимир Борисов Цачев – съдия в Районен съд гр. Тетевен, с ранг „съдия в АС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

35/24.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Стефка Здравкова Стайкова – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Пещера, с ранг „съдия в АС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

35/24.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Павлина Колева Николова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

35/24.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Роза Сотирова Мавродиева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, и поради навършване на 65-годишна възраст.

35/24.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а”, Боян Георгиев Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за изключителния му принос в процеса на реформиране на съдебната система и укрепване на нейния авторитет.

35/24.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Румяна Тодорова Цонева - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

36/30.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Радка Варадинова Петрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

36/30.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а”, Лидия Петрова Иванова – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

36/30.07.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Росица Анастасова Сбиркова - Танева – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

38/11.08.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Николина Николаева Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла, с ранг „прокурор в ОП”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

39/10.09.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Людмил Вътов Петков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

40/18.09.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Веселин Христов Стоянов – административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Разград, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

42/01.10.2014

УДОСТОЯВА посмъртно, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Златка Петракиева Кръстева – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с „личен почетен знак първа степен – златен” на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

44/09.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Бончо Марков Бонев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и поради навършване на 65-годишна възраст.

44/09.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”б” от ЗСВ, Здравко Михайлов Трифонов – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг съдия във ВКС и ВАС” с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

44/09.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Донка Димитрова Коцева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и поради навършване на 65-годишна възраст.

44/09.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Борис Ангелов Миновски – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

45/15.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Йорданка Стайкова Христова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

45/15.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Милчо Атанасов Каменски – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

47/23.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Владимир Нанков Василев - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

48/30.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Емил Костов Григоров – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен”, за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

48/30.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Аня Пантелеева Димова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

48/30.10.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Христо Милков Василев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

50/06.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Валери Василев Милев – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения и поради навършване на 65-годишна възраст.

52/13.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Николай Тодоров Александров - прокурор в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

54/20.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Лазар Георгиев Груев с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, изключителен принос за реформирането на Върховния касационен съд и укрепване на неговия авторитет.

55/27.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Лучия Георгиева Дерелиева – съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

55/27.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Антоанета Димитрова Монева – изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

55/27.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Даниела Василева Дилова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за съществен принос и за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на функциите си.

55/27.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Нанка Кунева Колева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

55/27.11.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Енчо Емилов Енчев – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

56/03.12.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗСВ, Северина Пенева Илиева – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

59/10.12.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Галина Василева Господинова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

59/10.12.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Тошко Марков Тодоров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

61/17.12.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Мариян Стефанов Попов – „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

61/17.12.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Ангел Василев Александров – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

62/18.12.2014

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Иванка Петрова Вачкова – съдия в Окръжен съд, гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

03/22.01.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Валентина Георгиева Драганова – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

05/05.02.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Иво Ангелов Игнатов – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

05/05.02.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Стефан Симеонов Нанкински – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС” с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

07/12.02.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Никола Емануилов Хитров – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

07/12.02.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Саша Димитрова Раданова – Томова – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

09/26.02.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Росица Драганова Динкова – съдия във Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

09/26.02.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Огнян Светославов Атанасов – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

10/05.03.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Георги Арахангелов Шопов – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

11/11.03.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Мария Димитрова Зотева – Пешева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, и високи нравствени качества.

13/19.03.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Виолета Димова Пунова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

14/25.03.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Иван Ангелов Лещев с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

19/09.04.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Пенка Кирова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

20/22.04.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Николина Петрова Еленкова – съдия в Окръжен съд гр. Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/29.04.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Неделчо Георгиев Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Кърджали, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/29.04.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Йордана Костадинова Делисивкова-Манджукова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Смолян, с ранг „прокурор в ОП”, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен”, за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

21/29.04.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Даниела Неделчева Савянова – прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

22/30.04.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Илия Иванов Илиев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

27/21.05.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Минка Костадинова Русинова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

28/27.05.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Сребрина Петрова Христова - Дочева - съдия в Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

33/11.06.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Дориана Петрова Минчева – съдия в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в АС”, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните  задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

33/11.06.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Лидия Петрова Евлогиева - Иванова – съдия във Военен съд гр. София с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

33/11.06.2015

ПООЩРЯВА съдиите от Върховен административен съд Милка Панчева – председател на отделение, Румяна Папазова и Наталия Марчева с отличие „служебна благодарност” и грамота, на основание чл.303, ал.3, т.1 от ЗСВ и т.2 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

34/17.06.2015

ПООЩРЯВА съдиите от Върховен административен съд Атанаска Младенова Дишева, Николай Гунчев Гунчев и Даниела Мавродиева Мавродиева с отличие „служебна благодарност” и грамота, на основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ и т.2 и т.11 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

37/25.06.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Красимира Александрова Ангелова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

41/16.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Стойчо Иванов Стоев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Добрич, с ранг „следовател в НСлС”, с „личен почетен знак втора степен - сребърен", за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

42/23.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Ваня Кънчева Ралева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

42/23.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Матей Кръстев Матев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Калоян Христов Топалов – административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Евелина Торос Папазян - Ангелова – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Анжелина Данчова Христова – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Любомир Илиев Василев – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Евгени Димитров Георгиев – съдия в Софийски градски съд, с ранг ”съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Владимир Спасов Йорданов – съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

44/30.07.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Найден Денев Памуков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСЛС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

48/24.09.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗСВ, Златка Стамова Златилова-Тодорова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

48/24.09.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Илия Самуилов Танчев с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

50/08.10.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Мара Димитрова Христова - Христанова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на  Апелативен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

50/08.10.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а” от ЗСВ, Таня Иванова Райковска - заместник-председател на Върховния касационен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

60/03.12.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във вр.с чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт и т. 4.1., б. ”а” от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, Иван Георгиев Даскалов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, Емилия Василева Вакарелска – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, Стефан Емилов Милев – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, и Венислава Пламенова Йончева – прокурор в Районна прокуратура, гр.Русе с отличие „служебна благодарност и грамота” за  проявения висок професионализъм при изготвяне на доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури, както и постигнати високи професионални резултати.

61/10.12.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Илчо Господинов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

62/16.12.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Андрей Тодоров Икономов - съдия във Върховния административен съд с отличие „личен почетен знак първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

62/16.12.2015

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Севдалина Атанасова Герова - съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

1/14.01.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Елена Тодорова Величкова - съдия във Върховния касационен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

1/14.01.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Мария Василева Славчева - съдия във Върховния касационен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

2/20.01.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, б. „б" от ЗСВ, Мирослава Николаева Кацарска-Пантева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен" за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

2/20.01.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", и Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с отличие „служебна благодарност и грамота" за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

3/21.01.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Евдокия Стоянова Кемалова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

8/11.02.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Стоян Петров Георгиев – съдия в Районен съд гр. Средец, с ранг „съдия в АС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 

13/10.03.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Йорданка Иванова Костова - съдия във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

17/07.04.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Ваньона Асенова Запрянова - Бахарова - съдия в Апелативен съд, гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества. 

17/07.04.2016

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Недялка Стоилова Василева - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества. 

2/11.05.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Красимир Борисов Алексиев - следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие личен почетен знак първа степен - златен, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества. 

4/25.05.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Петър Иванов Младенов - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие личен почетен знак втора степен - сребърен, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

6/15.06.2016 ПК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Румен Николов Василев - следовател в Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

9/21.06.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Цветана Михайлова Харалампиева - съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

7/22.06.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Асен Тодоров Арсов - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

9/06.07.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Елена Енчева Енчева - Тонева – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

27/07.07.2016 Пленум на ВСС

НАГРАЖДАВА Драгомир Йорданов, бивш директор на Националния институт на правосъдието, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”.

10/13.07.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Марияна Труфчева Атанасова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Търговище, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

10/13.07.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Диан Николаев Долапчиев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

14/26.07.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Таня Костадинова Митова с отличията „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“.

14/26.07.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Пламен Томов Томов  с отличията „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“.

14/26.07.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Наталия Николаева Лозанова с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

12/27.07.2016 ПК

ПООЩРЯВА, основание чл. 303, ал. 1 във вр. 303, ал. 2, т.2, б. „а” от ЗСВ, Огнян Василев Урбалов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

13/13.09.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Трифон Георгиев Трифонов с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

15/05.10.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Ромео Парашкевов Яков – освободен от длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/21.09.2016 г., т. 8., с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

19/11.10.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Соня Иванова Гешева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

19/11.10.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Юлиян Русенов Русенов - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества. 

22/01.11.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Асен Карамфилов Гаджев - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества. 

19/02.11.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Бисерка Николова Милушева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Трън, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

23/08.11.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Диана Тонева Петкова - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

23/08.11.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Добрила Тодорова Василева - и.ф. председател на отделение в Гражданската колегия на Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота” и „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

27/06.12.2016 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 от ЗСВ във вр. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Зоя Йорданова Христова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.

28/13.12.2016 СК

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, НАГРАЖДАВА Росица Димитрова Георгиева – съдия в Софийски градски съд, с „личен почетен знак  - сребърен”

24/14.12.2016 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ Кръстьо Петров Кръстев - „следовател - завеждащ окръжен следствен отдел” в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС” с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Виктор Динев Атанасов - председател на Административен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Владимир Иванов Първанов - председател на Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Георги Господинов Петров - председател на Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Галина Атанасова Стойчева - председател на Административен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Елга Венелинова Цонева - председател на Административен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Ива Станчева Ковалакова-Стоева - председател на Административен съд гр. Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Кремена Григорова Борисова - председател на Административен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Красимира Тодорова Цветкова - председател на Административен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Нели Стефанова Дончева - председател на Административен съд гр. Видин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Силвия Петрова Димитрова - председател на Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

1/10.01.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Светлозар Георгиев Рачев - председател на Административен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

6/07.02.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ Ангел Калинов Иванов – съдия във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и са пример за високи нравствени качества.

7/15.02.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т.2, б. „а” от ЗСВ, Ангел Стоянов Ангелов – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

11/15.03.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Светла Кирилова Гергинова - прокурор във Върховна касационна прокуратура,  с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак - първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

12/21.03.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ, Нели Георгиева Батанова - съдия в Окръжен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с личен почетен знак „втора степен - сребърен“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 

14/05.04.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Албена Николаева Вутова – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

16/18.04.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Милчо Димитров Михайлов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Търговище, с ранг „съдия в АС“, с личен почетен знак „първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

16/18.04.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Юлия Симпличева Данева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с личен почетен знак „първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

16/19.04.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Лидия Иванова Ангелова - Койчева - прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

16/19.04.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Росен Димчев Димов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

16/19.04.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Пламен Калинов Великов - завеждащ окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

21/31.05.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Георги Панайотов Димитров с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

27/27.06.2017 СК

 ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2,  б. „а” от ЗСВ, Дарина Пенева Витанова - Ханджиева, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

24/28.06.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Анри Петров Миленов - прокурор в Районна прокуратура - Нови пазар, с ранг „прокурор в АП“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

24/28.06.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Златиста Маркова Маркова - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

24/28.06.2017 ПК

ПООЩРЯВА Румен Емилов Киров, следовател в Национална следствена служба, с отличие по чл. 303, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 1 и с  ал. 3, т. 2 от ЗСВ - служебна благодарност и грамота.

25/05.07.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Ирина Димитрова Бикова - прокурор в Районна прокуратура - Пирдоп, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

29/18.07.2017     СК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Лилия Жекова Илиева - съдия в Софийски градски съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

26/19.07.2017     ПК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Пенка Маринова Найденова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

31/25.07.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Росица Иванова Ковачева - Славова съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

31/25.07.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, във връзка с чл. 303, ал. 2, т.1 от ЗСВ Янка Стоянова Павлова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 

27/26.07.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Даниела Спасова Личева - прокурор в Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

27/26.07.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Георги Димов Найденов - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества

32/26.07.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Капка Стоева Юстиниянова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак - първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

32/26.07.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Стефан Емилов Милев - и.ф. административен ръководител - председател на Софийския районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за проявените при изпълнение на функциите си висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества с отличие „служебна благодарност и грамота“.

27/26.07.2017 ПК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал.2 т. 2, б, „б” от ЗСВ Лилия Маринова Микова - прокурор в Районна прокуратура - Костинброд, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

33/01.08.2017

СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2 т. 2, б, „а” от ЗСВ, Милчо Методиев Ванев - съдия в Апелативен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества.

28/07.09.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2 т. 2, б. „б” от ЗСВ,  Алексей Христов Ангелов - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

29/20.09.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Ружа Михайлова Големанова - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Варна, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

29/20.09.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Стоян Илиев Вараджаков - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

34/12.09.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ Добринка Ангелова Цвяткова-Зафирова - съдия в Районен съд - Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

35/19.09.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303,  ал. 2, т. 2, б. “б“ от ЗСВ, Илия Петров Пачолов - съдия в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове.

37/26.09.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ, Катя Цветанова Младенова - съдия в Районен съд - Лом, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие личен почетен знак „втора степен - сребърен“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 

37/26.09.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Севдалин Минчев Божиков - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

37/26.09.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Флорентина Борисова Неделчева - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

37/26.09.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Галя Славейкова Костова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

38/02.10.2017 СК

НАГРАЖДАВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Светла Димитрова Петкова - член на ВСС, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

43/24.10.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Соня Нейкова Тодорова - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

43/24.10.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Албена Божидарова Пеева - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

43/24.10.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Румяна Тихолова Шмилева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

43/24.10.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Ценка Иванова Георгиева - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличиe „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

43/24.10.2017СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Любка Богданова Гелкова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличиe „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

33/18.10.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Атанас Димитров Гичев - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

34/25.10.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Стефан Илиев Георгиев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Кърджали, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

44/31.10.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Маргарита Петкова Давидкова - съдия в Окръжен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

45/07.11.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Лидия Петкова Чобанова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

35/08.11.2017 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Димитър Генчев Димитров - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

46/14.11.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Румяна Борисова Монова - заместник-председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

47/21.11.2017 СК

 

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Георги Колев - председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.   

51/19.12.2017 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Поликсена Димитрова Георгиева - съдия  в Апелативен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

3/23.01.2018 г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Маруся Георгиева Кънева - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.  

5/14.02.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Михаил Генов Генов - следовател в НСлС,  с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/20.02.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Анна Иванова Палазова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/20.02.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Павлина Тонева Борисова - съдия в Районен съд Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

6/21.02.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Емилия Любенова Маскръчка-Велчева - прокурор във Върховна административна прокуратура,  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/07.03.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Митко Христов Цонев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив , с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

9/13.03.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Таня Георгиева Ангелова - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

8/14.03.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Любомир Петров Божков- прокурор във Върховна касационна прокуратура , с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

10/20.03.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Цветанка Тодорова Михова - съдия в Апелативен съд - Пловодив, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

10/20.03.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Емил Николов Райковски  - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

9/21.03.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Антония Савова Донева заместник на административния ръководител- заместник- окръжен прокурор на  Окръжна прокуратура - Разград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

11/27.03.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Мария Стоянова Динева  - съдия врайонен съд - Трявна, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

12/25.04.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Цветко Петров Главеев - прокурор във Върховна административна прокуратура , с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

15/06.06.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Лидия Георгиева Георгиева - следовател в Национална следствена служба, с ранг "следовател в НСлС", с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

15/06.06.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Димитър Колев Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Ямбол, с отличие „служебна благодарност и грамота“, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 

20/19.06.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Кольо Велков Димитров - съдия в Осръжен съд - Хасково, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

17/20.06.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Мери Десюва Найденова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

22/03.07.2018г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Минко Недялков Минков - административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества.

20/11.07.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Калин Иванов Белчев - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

20/11.07.2018г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Любомир Тодоров Николов - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/18.07.2018 г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ,  Мирослав Костов Аврамов - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

21/18.07.2018 г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Йордан Никифоров Иванов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

22/25.07.2018 г. ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Параскева Кръстева Кръстева - прокурор в Окръжна прокуратура - Враца, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

24/17.07.2018 г. СК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„б“ от ЗСВ, Катя Христова Щерева - Николова - съдия в Окръжен съд - София с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

25/24.07.2018 г. СК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2,  б. “б“ от ЗСВ, Нина Иванова Каменова - съдия в Районен съд – Лом, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

25/24.07.2018 г. СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Диана Атанасова Хитова - съдия във Върховния касационен съд с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 

28/25.09.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Светла Тотева Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

28/25.09.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Серафимка Тодорова Мадолева - съдия в Административен съд - Благоевград, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

28/25.09.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Владимир Николаев Легарски - „административен ръководител – председател” на Районен съд – Тутракан, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

28/25.09.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Александър Еленков Еленков - съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

24/26.09.2018 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Огнян Илиев Басарболиев - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

29/02.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Мариана Господинова Костова - съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

26/10.10.2018 ПК

 ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Лилия Цветанова Маринова – прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

30/11.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Пенка Бенева Китанова - съдия в Апелативен съд - Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

30/11.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Мариана Иванова Хитева - Паунова - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

31/23.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Жанин Пенчева Силдарева - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

27/24.10.2018 ПК

 ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ,  Кирил Николов Василев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура -  Смолян, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

32/30.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2,  т. 2, б. “б“ от ЗСВ, Пенка  Стоянова Христова - съдия в Апелативен съд – Варна, с отличие  „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

32/30.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Татяна Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд - Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

32/30.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Людмила Владимирова Пейчева-Борисова - съдия в Окръжен съд - Перник, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

32/30.10.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Елга Венелинова Цонева - заместтник на административния ръководител – заместник -председателена  на Административен съд - Русе, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ Надежда Симеонова Джелепова – Рангелова - заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Павлина Стефанова Панова – заместник на административния – заместник-председател на Върховния касационен съд, с отличия – „служебна благодарност и грамота” и „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Елица Мичева Райковска – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Мария Велкова Николова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Весела Начова Цанкова-Гроздинска – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Славина Любенова Владова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Луиза Ивайлова Павлова-Христова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

34/06.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Владимир Иванов Николов – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

29/07.11.2018 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, във вр. чл. 304, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, Маргарит Куртев Стоилов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Харманли, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,  с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

29/07.11.2018 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Анюта Бойкова Накова - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

36/20.11.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ Мирослава Николаева Кацарска - Пантева - съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия във „ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

38/04.12.2018 СК 

ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител - заместник председател на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

38/04.12.2018 СК 

ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

38/04.12.2018 СК 

ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Емилия Георгиева Присадова - съдия в Окръжен съд - Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

33/05.12.2018 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Иван Василев Йотов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

33/05.12.2018 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Искренна Димитрова Величкова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

33/05.12.2018 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Ямбол, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“, за постигнати високи професионални резултати при изпълнението на функциите си

40/11.12.2018 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Румяна Пейчева Пеева - съдия в Административен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

40/11.12.2018 СК 

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Господинка Жекова Пейчева - съдия в Окръжен съд - Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

4/05.02.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Мая Георгиева Маркова – Джамбазова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

5/12.02.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Теодор Стефанов Милев, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

5/12.02.2019 СК

Удостоява посмъртно, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, полковник Христо Николов Странджански, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

5/13.02.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Искра Димитрова Чобанова - Димова - прокурор в отдел 06 „Административен“ при Върховната касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

5/13.02.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Красимир Вълчев Сариев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Елена, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

6/19.02.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 5/12.02.2019 г., т. 7.1, Елена Крумова Николова-Стоилова – съдия в Окръжен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/26.02.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Силвия Петрова Петрова - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен" и парична награда в размер на 1000 /хиляда/ лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/27.02.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Ангел Михайлов Алексов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Радомир,с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда, в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

8/13.03.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Симона Благова Генова - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

8/13.03.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Пролетка Велкова Борисова - прокурор в Окръжна прокуратура - Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

8/13.03.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“б“ и ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Радослав Генов Радев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, и парична награда, в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

10/19.03.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, полковник Ванко Димитров Ангелов - съдия във Военен съд – София, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

12/02.04.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Даринка Алексиева Станчева - съдия в Окръжен съд – Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

12/02.04.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ Свилен Русев Александров – съдия във Военно-апелативния съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

13/09.04.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

12/17.04.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Антони Кирилов Лаков - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

12/17.04.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Катя Пейкова Антонова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

14/23.04.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б.„а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Капка Василева Костова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1 000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества

14/23.04.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд-Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1 000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

14/23.04.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Мая Бориславова Дамянова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

13/08.05.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Борис Димитров Тошев - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/28.05.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Светла Божкова Кермекчиева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/28.05.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ  и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества

16/05.06.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Лъчезар Маринов Маринов - прокурор в Апелативна прокуратура – София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

18/11.06.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Мария Атанасова Кръстева - съдия в Районен съд - Харманли, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/12.06.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Маруся Илиева Николова - Насър - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

19/18.06.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Къню Тодоров Жеков - „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

20/25.06.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Ирена Петрова Обретенова – Симеонова - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

19/26.06.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а”, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Данчо Николов Стоилов - следовател в Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/02.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Златка Русева Русева - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

22/09.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Снежана Михайлова Наумова - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

23/16.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл.303, ал. 2, т.2, буква "а" от ЗСВ и чл.303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ Искра Георгиева Блъскова - административен ръководител-председател на Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

24/23.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ, Тонка Гогова Балтова - Стоева - съдия в Окръжен съд -Кърджали, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявенвисок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебнитезадължения и високи нравствени качества.

24/23.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303,ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Красимир Иванов Харалампиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във Върховния Касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

25/29.07.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“  и ал.3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Искра Борисова Атанасова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ с отличие „ личен почетен знак първа степен – златен” и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

25/30.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Фани Йорданова Тенева - Найденова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

25/30.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румяна Петкова Казларова - Калъчева, съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества..

25/30.07.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2,т. 2, б.„а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

28/18.09.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Аня Богданова Дечева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

32/30.10.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Христо Атанасов Ирикев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Смолян, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

33/06.11.2019 ПК 

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Габрово, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

33/06.11.2019 ПК 

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Сашо Станчев Иванов – „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

38/19.11.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Валерия Иванова Аврамова – Христова – изпълняващ функциите "административен ръководител-председател" на Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

35/20.11.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Валери Иванов Първанов – прокурор, завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

35/20.11.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Славка Пенкова Славова - прокурор, завеждащ отдел 06 „Административен“ във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

40/3.12.2019 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румен Георгиев Катрев - съдия във Военен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

37/4.12.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Дамян Тодоров Братованов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

41/10.12.2019  СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

41/10.12.2019  СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Диана Димитрова Лечева – Фарфарова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

41/10.12.2019  СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Галина Драганова Мухтийска - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

38/10.12.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Лиляна Кръстанова Кръстанова – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

38/10.12.2019 ПК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Румен Илиев Колчев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

39/11.12.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Сотир Стефанов Цацаров – главен прокурор на Република България, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

41/18.12.2019 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Мария Петкова Шишкова - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

2/28.01.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание“ чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Ерна Жак Якова-Павлова – съдия и и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

6/18.02.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров – съдия  във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

6/18.02.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румян Жеков Христов – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

6/18.02.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Димана Николова Йосифова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/25.02.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303,  ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Росица Василева Лолова - съдия в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/25.02.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Живка Николова Денева - Йорданова - съдия в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 

7/25.02.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание  чл. 303, ал. 2, т. 2, буква  „а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Васил Банков Чалъков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

7/26.02.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Олег Александров Янев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

8/10.03.2020 СК

 ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Евгения Костадинова Петкова - съдия в Районен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

9/11.03.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Захариев Иванов, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

9/11.03.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Наско Асенов Асенов - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

10/16.03.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква  „а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

10/16.03.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква  „а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Нина Методиева Докторова съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

12/07.04.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква  „а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Димо Малчев Димов - съдия Окръжен съд-Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

12/07.04.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2 т. 1 ЗСВ вр. т. 11 от Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, Тотка Калчева-съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача - участие в среща с Комисия по петициите в Европейски парламент и изготвяне на становище.

12/07.04.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2 т. 1 ЗСВ вр. т. 11 от Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, Константин Кунчев-съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача -  участие в среща с Комисия по петициите в Европейски парламент и изготвяне на становище.

13/08.04.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Галина Щерева Радева (освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив), с отличие „личен почетен знак първа степен – златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

14/28.04.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1, от ЗСВ,  Мирослав Милчев Начев - съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

14/28.04.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Иванка Атанасова Димова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

15/29.04.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а”, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Мая Сотирова Кипринска – Гьoшева - следовател в Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

15/29.04.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Володя Благоев Коматичев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП “, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

15/29.04.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Христо Цветанов Кашински – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 

15/12.05.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Димчо Димитров Георгиев съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

15/12.05.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Даниела Радкова Стоичкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

16/19.05.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква “а“  от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Нели Генкова Събева - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“,  както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/20.05.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Николай Стефанов Филчев - следовател в Националната следствена служба, с ранг„следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/20.05.2020 ПК

ПООЩРЯВА на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Кънчо Иванов Митов - следовател в Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/20.05.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Вельо Борисов Велев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

17/20.05.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв. следните лица:          – Галина Щерева Радева (освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив);

 – Володя Благоев Коматичев (освободен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15/29.04.2020 г. от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура);      – Мая Сотирова Кипринска – Гьошева (освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15/29.04.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба);

 – Христо Цветанов Кашински (освободен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15/29.04.2020 г. от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен);

 – Николай Стефанов Филчев – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“;

 – Кънчо Иванов Митов – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“;

 – Вельо Борисов Велев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

17/02.06.2020 СК

ПООЩРЯВА,  на основание  чл. 303, ал. 2,  т. 2, буква “а“ и чл. 303, ал. 3. т. 1 от ЗСВ, Стефан Христов Стойков – съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

19/03.06.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Нешо Велев Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

19/03.06.2020 ПК

ПООЩРЯВА,  на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Стоян Денев Петков - прокурор в Окръжна прокуратура - Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/10.06.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Христо Цветанов Кашински (освободен от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура – Сливен, считано от 11.05.2020 г.), с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

21/10.06.2020 ПК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Любомир Велков Лилков - прокурор в Районна прокуратура - Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

21/23.06.2020 СК

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Татяна Райчева Макариева - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 

21/23.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Петър Атанасов Петров – съдия в Районен съд - Генерал Тошево, с ранг „съдия в АС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 
21/23.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква “а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Йорданка Петрова Неделчева – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
23/24.06.2020 ПК ПООЩРЯВА,  на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Милко Георгиев Велинов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
22/26.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква “а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Радослава Симеонова Цекова – съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
22/26.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква “а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Васко Димитров Нанев – съдия в Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
22/26.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал.1 във вр. с чл. 303, ал.2, т.1 и ал.З, т.1 от ЗСВ, Галина Владимирова Захарова - зам.-председател на ВКС и председател на наказателна колегия на ВКС, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева.
22/26.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал.1 във вр. с чл. 303, ал.2, т.1 и ал.З, т.1 от ЗСВ, Галина Николаева Тонева - председател на второ наказателно отделение на ВКС, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева.
22/26.06.2020 СК ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал.1 във вр. с чл. 303, ал.2, т.1 и ал.З, т.1 от ЗСВ, Даниела Савчова Атанасова - съдия от трето наказателно отделение на ВКС, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева.
25/01.07.2020 ПК ПООЩРЯВА,  на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Севдалин Цанков Цанков – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд