За нас
Администрация на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 12, телефони 930 49 хх, 930 43 xx, e-mail: vss@vss.justice.bg
работно време от 8:30 до 17:00 часа

Главен секретар 930 49 57 факс 981 91 76  
Дирекция "Правна"  
Директор 930 49 66  
Отдел "Правно обслужване и нормативна дейност"
Звено "Процесуално представителство и нормативна дейност" 930 49 50; 930 43 31  
Звено "Юридическо подпомагане дейността на комисиите на ВСС" 930 49 85; 930 49 83; 930 49 46  
Отдел "Обществени поръчки" 915 19 36; 915 19 35; 915 19 34  
Отдел "Дисциплинарни производства" 930 4986  
Дирекция "Бюджет и финанси"
Директор 930 49 68  
Главен счетоводител 930 49 37  
Отдел "Счетоводство и методология" 930 49 37; 930 49 72; 930 49 34; 930 49 35  
Отдел "Бюджетно финансиране" 930 49 59; 930 49 74; 930 49 79; 930 49 32; 930 49 51  
Отдел "Финансови разчети и анализи" 930 49 31; 930 49 22  
Дирекция "Управление на собствеността на съдебната власт"
Директор 930 49 42  
Отдел " Управление на собствеността" 980 03 99; 980 03 87  
Отдел "Инвестиции и строителство" 980 03 99; 980 03 87  
Дирекция "Конкурси на магистрати"
Директор 930 49 40  
Отдел " Конкурси на съдии" 930 43 34; 930 43 29; 930 43 28  
Отдел "Конкурси на прокурори и следователи" 930 43 34; 930 49 75; 930 43 28; 930 49 25

 

Дирекция "Атестиране на магистрати"
Директор    
Отдел "Атестиране на съдии" 930 43 42; 930 49 69; 930 43 32  
Отдел "Атестиране на прокурори и следователи" 930 49 27; 930 49 61  
Дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика"  
Директор 930 49 39  
Отдел "Информационно обслужване" 930 49 23; 930 49 84  
Отдел "Статистически анализ и обработка на данни" 930 49 58; 930 49 73  
Дирекция "Международна дейност и протокол"
Директор 915 19 23  
  981 58 51; 915 19 20; 930 49 11  
Дирекция "Човешки ресурси, административно и техническо обслужване и класифицирана информация"
Директор 930 49 60, факс 980 76 32  

Отдел "Административно обслужване"

 

 

Деловодно обслужване

930 49 18

 

 

930 49 47; 930 49 48;
930 49 63; 930 43 27

 
Отдел "Човешки ресурси на ВСС и администрацията на ОСВ" 930 49 13  
Отдел "Деловодно обслужване" 930 49 18  
Отдел "Транспортно обслужване, материално-техническо снабдяване и поддръжка" 930 49 81  
 
Сектор "Връзки с обществеността" към ВСС 930 43 36; 930 49 24;  
 
Дирекция "Вътрешен одит"
Директор 981 72 55  
Вътрешни одитори 915 19 27; 915 19 30; 915 19 39;  
  
БАНКОВИ СМЕТКИ
IBAN BG69 BNBG 9661 3100 1738 01 Приходи от такси
IBAN     BG60 BNBG 9661 3300 1738 01 Временни депозити за участие в търгове и конкурси
Банков код

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Данъчен номер 122 011 0830
БУЛСТАТ 12 15 13 231

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд