Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
24 Март 2015 година

На свое заседание на 24.03.2015 г. Комисията по предложенията и атестирането обобщи свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури и взе решение да внесе в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 02.04.2015 г. предложение за обявяване на 36 /тридесет и шест/ свободни длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури за заемането им чрез конкурс за повишаване и преместване чрез събеседване и съответно за първоначално назначаване съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 178 от Закона за съдебната власт.

С цел своевременното провеждане на конкурсите, напомняме на административните ръководители и на кандидатите, които желаят да участват, че е необходимо да следят стриктно за наличието на актуални атестации на участниците и при липса на такива незабавно да отправят предложения за откриване на процедури за периодично атестиране по чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Липсата на актуална атестация води до забавяне провеждането на конкурсните процедури, а Висшият съдебен съвет няма компетентност да инициира процедура за атестиране.

С оглед предстоящото обявяване на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури молим назначените кандидати в конкурса за преместване в районните прокуратури да встъпят в длъжност с цел своевременно обявяване на конкурси за заемане на всички възможни длъжности.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд