Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2 април 2015 година

Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за”, с нито един „против” и 3-ма „въздържали се” избра Васил Малинов Малинов за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пазарджик. Останалите кандидати получиха съответно: Георги Кацаров, административен ръководител на Районна прокуратура – Пазарджик с 0 гласа „за”, 6 „против” и 15„въздържали се”, Радослав Бакърджиев, прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик 2 гласа „за”, 7 „против” и 12 „въздържали се” и Стойко Иванов, районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово с 0 гласа „за”, 6 „против” и 15 „въздържали се”.

Васил Малинов има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Бил е прокурор в Районна прокуратура Пазарджик, като е заемал длъжността заместник-окръжен прокурор в периода 1998г.-2005г. и от юни 2011г. към настоящия момент. С решение на ВСС по протокол №6/11.02.2010г. е награден с отличие „Служебна благодарност и грамота” за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В концепцията си за стратегическо управление на прокурор Малинов предлага следните цели: активизиране дейността на прокурорите в разследване на корупционни и данъчни престъпления и въвеждане на месечен мониторинг върху тях; максимално използване капацитета на следователите от окръжния следствен отдел; провеждане на съвместни съвещания с прокурорите от съдебния район; продължаване на практиката за периодичен анализ на всички оправдателни присъди и неуважени протести; прилагане принципа на екипност по дела с фактическа и правна сложност; активизиране на дейността на прокурорите за сезиране на съда за налагане на имуществени санкции на юридически лица, обогатили се от извършване на посочените в закона престъпления; активно взаимодействие с контролните органи в района; продължаване на ревизионната и контролна дейност по отношение на районните прокуратури и оказване на методическа помощ; провеждане на активна медийна политика и повишаване квалификацията на магистратите и служителите.

Въпроси към прокурор Малинов зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Румен Боев и Галя Георгиева по отношение на мерките, които ще се предприемат за подобряване на взаимодействието с органите на МВР за срочно и качествено разследване на престъпленията свързани с разпространението на наркотици, както и за повишаване качеството на внасяните обвинителни актове.

Кандидатът бе подкрепен от Румен Боев и Ясен Тодоров, които се позоваха на дългогодишния му стаж, управленски способности и висок професионализъм, като бе подчертано, че прокурор Малинов изпълнява стриктно и безупречно служебните си задължения Отчетено бе, че кандидатурата на Малинов се откроява сред останалите кандидати за поста със задълбочен и аналитичен поглед към проблемите и достиженията в дейността на прокуратурата. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд