Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2 април 2015 година

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за„ нито един „против” и един „въздържал се” избра за втори мандат Ивелина Димитрова Велчева за председател на Районен съд – Балчик.

Съдия Велчева има над 14 години юридически стаж в съдебната система. Била е съдия в Районен съд – Балчик до избирането й за административен ръководител през 2009г.

В Концепцията си И. Велчева залага на актуализиране и доразвиване на установените успешни практики: бързо, качествено и срочно правосъдие, подобряване на политиките за ефикасно управление на финансите на съда и на администрацията при обслужване на гражданите; повишаване компетентността на магистрати и служители, въвеждане на нови технологии за облекчаване на работата на съда и повишаване на общественото доверие в съда; внедряване на нови технологии и възможности за пряк и бърз достъп до делата. Ще продължи популяризирането на института на медиацията и електронното призоваване; ще се насърчава повишаването на квалификацията на съдиите и служителите, както и ще се оптимизират комуникациите с обществеността.

В изслушването си пред членовете на Висшия съдебен съдия Велчева отчете достиженията в мандата си, сред които предоставянето на web достъп до делата за справки на граждани и адвокати, предприетите действия за създаване на електронни дела. Отчетена бе тенденция за увеличение в броя на делата, приключили в тримесечен срок, призозаване чрез електронен пощенски адрес, създаване на регистър на отводите и самоотводите на магистратите; въведена интегрирана система за управление и контрол.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Даниела Костова и Галя Георгиева във връзка със сключения договор с едноличен търговец, за ползване на сградата, в която се помещава съда и нейното местоположение с оглед осигуряване достъп до правосъдие на гражданите с оглед нейното местоположение.

Въпрос бе зададен и от председателя на ВКС Лозан Панов за прилаганите мерки с оглед обезепечаване нормалното функциониране на съда в условията на повишена натовареност през летните месеци.
Съдия Велчева бе подкрепена от Даниела Костова и председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, които се позоваха на постигнатите добри резултати в правораздавателната дейност на съда, предложените цели и визия в концепцията на кандидата, които са предпоставка за успешен втори мандат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд