Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
1 април 2015 година

Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържали се” избра Иван Христов Христов за председател на Районен съд – Тополовград.
Съдия Христов има над 22 години юридически стаж изцяло в органите на съдебната власт. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – Ямбол, а от 2006г. е съдия в Районен съд – Тополовград.
В Концепцията си Иван Христов определя като приоритети срочно и качествено правораздаване и административно обслужване на гражданите, осигуряване на равномерна натовареност на председателя на съда и съдиите, усъвършенстване на теоретичната и практическата подготовка на магистратите с акцент върху дистанционните форми на обучение, подобряване дейността по връчване на съдебните книжа и осигуряване на профилактични прегледи за работещите в съда.
Въпроси към кандидата зададоха Соня Найденова, Ясен Тодоров, Галя Георгиева и Милка Итова свързани с натовареността и ниската отменяемост на съдебните актове, проблемите в правораздавателната дейност на съда, подбора на съдебните заседатели, необходимостта от оптимизиране на администрацията и броя на съдиите.
Съдия Христов бе подкрепен от Галя Георгиева, Ясен Тодоров и Камен Иванов, които се аргументираха с професионалния му опит, доброто познаване на състоянието и проблемите на районния съд, готовността и отговорността му да се поеме управлението на съда и да работи за подобряване на организацията и дейността му.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд